Skip to content Skip to footer

รางวัลชมเชยประเภทสวยงาม การประกวดขบวนไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่  39

ชื่อรางวัล รางวัลชมเชยประเภทสวยงาม การประกวดขบวนไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่  39

องค์กร/หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ระดับรางวัล (รางวัล) รางวัลชมเชยประเภทสวยงาม

ระดับรางวัล (ภูมิประเทศ) ระดับจังหวัด

ปีที่ได้รับรางวัล  2558

สถานที่รับรางวัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย

รายละเอียดผลงาน 

งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 39 ประจำปี 2558 ขบวนรถไม้ดอกที่ประดับกว่า 29 ขบวน ประกอบด้วยประเภทสวยงาม 5 คัน ประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 5 คัน ประเภทความคิดสร้างสรรค์ 8 คัน และประเภทที่ส่งเข้าร่วมขบวนแต่ไม่ประกวด 11 คัน  สำหรับการประกวดรถบุปผชาติ ประจำปีนี้ รางวัลชนะเลิศทั้ง 3 ประเภท จะได้รับถ้วยพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สมยามบรมราชกุมารี ซึ่งผลการประกวดรถบุผชาติ
 
ประเภทสวยงาม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อ.ฝาง รองฯอันดับ 1 อ.ดอยสะเก็ด รองฯอันดับ 2 อ.เมือง รางวัลชมเชย อ.แม่ริม และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
ประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อ.สารภี ร่วมกับ อปท.  รองฯอันดับ 1 อ.สันกำแพงร่วมกับ อปท. รองฯอันดับ 2 อ.แม่แตง ร่วมกับ อปท. รางวัลชมเชย อ.หางดง ร่วมกับ อปท.
 
ประเภทความคิดสร้างสรรค์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อ.ฮอด ดอยเต่า อมก๋อย จอมทอง ร่วมกับ อปท. รองฯอันดับ 1 อ.สันทราย ร่วมกับ อปท. รองฯอันดับ 2 อ.พร้าว เวียงแหง ไชยปราการ เชียงดาว แม่อาย ร่วมกับ อปท. รางวัลชมเชย อ.สันป่าตองร่วมกับ อปท. อ.แม่ออน ร่วมกับ อปท. อ.แม่วาง ร่วมกับ อปท. อ.แม่แจ่ม ดอยหล่อ สะเมิง กัลยาณิวัฒนา ร่วมกับ อปท.
 
ข้อมูลอ้างอิง : https://bit.ly/3nkdaKm
Go to Top