Skip to content Skip to footer

รางวัลนักปรับปรุงพันธุ์พืชดีเด่น ประจำปี 2558

รางวัลนักปรับปรุงพันธุ์พืชดีเด่น ประจำปี 2558

หน่วยงานเจ้าของรางวัล : สมาคมปรับปรุงพันธุ์พืชและขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย

ผลงานปรับปรุงพันธุ์พืช

  1. ผลงานปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อน ลูกผสมพันธุ์ฝักทอง CARG 724 และ CARG 729 จำหน่ายเป็นพันธุ์การค้าในปี พ.ศ. 2533 และ 2534
  2. ข้าวพันธุ์ กข-แม่โจ้ 2 ผ่านการรับรองพันธุ์เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 เป็นผลงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับกรมการข้าว ซึ่งได้รับสองรางวัล ได้แก่ รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น การสัมมนาวิชาการ กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบน และภาคเหนือตอนล่าง จากสำนักวิจัย และพัฒนาข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2555 เรื่อง การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียวสายพันธุ์แม่โจ้ 2 จากข้าวเจ้าหอมพันธุ์ปทุมธานี 1 ด้วยวิธีผสมกลับ และใช้โมเลกุลเครื่องหมายช่วยในการคัดเลือก และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2555 รางวัลระดับดีเด่น เรื่อง “ข้าวเหนียวหอมต้นเตี้ยไม่ไวต่อช่วงแสงสายพันธุ์ แม่โจ้ 2” จากสภาวิจัยแห่งชาติ
  3. สายพันธุ์เจ้าก่ำหอมแม่โจ้ 1 ได้ รางวัล Gold Award ร่วมกับผลงานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากการประกวดผลงานนิทรรศการในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ข้าวเจ้าก่ำหอมแม่โจ้ 1 ประจำปี 2556

ระดับรางวัล (รางวัล): ระดับดีเด่น

ระดับรางวัล (ภูมิประเทศ): ระดับประเทศ

ปีที่ได้รับรางวัล: พ.ศ.2558

สถานที่รับรางวัล: กรุงเทพมหานคร

ผู้เกี่ยวข้อง: วราภรณ์ แสงทอง

Go to Top