Skip to content Skip to footer

เสมอขวัญ ตันติกุล

รองศาสตราจารย์เสมอขวัญ ตันติกุล
สังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

รองศาสตราจารย์เสมอขวัญ ตันติกุล เป็นผู้ที่อุทิศเวลาให้กับศาสนาและศิลปวัฒนธรรม และเป็นผู้ดูแลด้านศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงานเสมอมา โดยการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรและ นักศึกษาได้ตระหนักและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ได้คิดริเริ่มกิจกรรมทางวัฒนธรรมร่วมกับคณะกรรมการทำนุบารุง ศิลปวัฒนธรรมและจัดกิจกรรมทำนุบารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะโดยต่อเนื่องอย่างโดดเด่นและเข้มแข็ง โดยการแสดง ศิลปะพื้นบ้านของนักศึกษาและบุคลากร มีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นกับการเรียนการสอน ในการสร้างข่วง เมืองวิศวะ จัดแสดงเครื่องมือ ทางการเกษตรของล้านนา กิจกรรมข่วงวัฒนธรรมล้านนา โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่ดีงามตามรูปแบบล้านนาและเป็นการกระตุ้นให้ชุมชนตระหนักถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ ได้มีส่วนร่วม อาทิ การประกวดโคมลอย การเผยแพร่ความรู้การตัดตุง การให้ชุมชนร่วมจัดแสดงและจำหน่ายอาหาร ล้านนา เป็นต้น

Go to Top