Skip to content Skip to footer

ศาสตราจารย์ ดร. สิปปนนท์ เกตุทัต

ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร

ศาสตราจารย์ ดร. สิปปนนท์ เกตุทัต สําเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาฟิสิกส์และปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาด และปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 14 เคยดํารงตําแหน่งที่สําคัญ ๆ อาทิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกวุฒิสภา ที่ปรึกษาคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

ศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถได้รับการยกย่องในวงวิชาการเป็นเอนกประการ โดยดํารงตําแหน่งกรรมการในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิของหน่วยงานภาครัฐบาล เอกชน สมาคม มูลนิธิ สําคัญ ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ อาทิ ประธานคณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัย คณะกรรมการอํานวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ คณะกรรมการที่ปรึกษาสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สภาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ที่ปรึกษาศูนย์อํานวยการช่วยเหลือประชาชนตามพระราชดําริเพื่อพัฒนา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการสภามหาวิทยาลัยต่าง ๆ หลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยสหประชาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล และกรรมการสมาคมเอเชีย สถาบันนานาชาติเพื่อการพัฒนาแห่งสาธารณรัฐเยอรมัน คณะกรรมการประเมินผลความร่วมมือระหว่างยูเนสโกและธนาคารโลกด้านการศึกษา

ศาสตราจารย์ ดร. สิปปนนท์ เกตุทัต มีผลงานดีเด่นทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ อาทิ ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ และนโยบาย การศึกษาแห่งชาติ จนได้รับรางวัลเกียรติคุณมากมาย ได้แก่ รางวัลนักการศึกษาดีเด่น โดยสมาคมการศึกษาไทย ปริญญาศึกษาศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นอกจากนั้นยังเคยเป็นที่ปรึกษาอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ อีกด้วย

โดยที่ ศาสตราจารย์ ดร. สิปปนนท์ เกตุทัต เป็นผู้มีผลงานทางวิชาการดีเด่น และประสบความสําเร็จทางวิชาชีพอย่างดีเยี่ยมในด้าน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอุตสาหกรรมและการศึกษา สมควรได้รับพระราชทานปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร ของสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

หมายเหตุ: ข้อมูลจากหนังสือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 15 วันอังคาร ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2536

Go to Top