Skip to content Skip to footer

นายโสภณ ดนัย

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์

นายโสภณ ดำปุ๋ย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้รับวุฒิรัฐศาสตรบัณฑิต และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ได้รับวุฒิรัฐศาสตรมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัย รามคำแหง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ และดำรงตำแหน่งนี้ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2546 จวบจนกระทั่งปัจจุบัน นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งในงาน พิเศษอีกหลายตำแหน่ง อาทิ คณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประธานคณะทำงานจัดทำสวนสัตว์กลางคืน (Night Safari) รองประธานกรรมการ สมาคมสวนสัตว์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAZA) รองประธานคณะกรรมการ ดำเนินงานโครงการวิจัยและจัดแสดงหมีแพนด้าในประเทศไทย

นายโสภณ ดำน้ย เป็นผู้มีผลงานทางวิชาการดีเด่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน การวิจัยสัตว์ป่า และด้านการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าหายากของโลก โดยในด้านการวิจัยสัตว์ ป่านั้น ท่านได้จัดทำโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการศึกษาพฤติกรรมแมวป่าในสภาพ ถึงธรรมชาติบริเวณสวนสัตว์เชียงใหม่ โครงการสำรวจความชุกของโรคเมลิออยโดลิสใน สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในสวนสัตว์เชียงใหม่ โครงการวินิจฉัยเชื้อวัณโรคในช้างเลี้ยงเอเชีย โครงการศึกษาการเก็บรักษาพันธุกรรมสัตว์ตระกูลแมวโดยวิธีการแช่แข็งเซลล์เนื้อเยื่อ และโครงการจัดการคอกแมวน้ำและนกเพนกวินในสวนสัตว์นครราชสีมา เป็นต้น ส่วนในด้านการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าหายากของโลกนั้น ท่านได้จัดทำโครงการเพาะขยายพันธุ์ สัตว์ป่าหายากของไทย โครงการผสมเทียมนกกระเรียนสายพันธุ์ไทย โครงการเพาะเลี้ยง เซลล์เนื้อเยื่อในสัตว์ตระกูลแมวและโครงการวิจัยและจัดแสดงหมีแพนด้าในประเทศไทย

ส่วนในด้านการบริหารนั้น นายโสภณ ดำฉุย เป็นนักบริหารที่มีความสามารถ สูงยิ่ง ท่านได้บริหารงานองค์การสวนสัตว์จนกระทั่งสำนักงานสถานศึกษา กระทรวง ศึกษาธิการได้ยกย่องเชิดชูเกียรติให้องค์การสวนสัตว์เป็นต้นแบบของแหล่งเรียนรู้ตลอด ชีวิต นอกจากนั้นท่านยังบริหารงานจนประสบผลสำเร็จทำให้องค์การสวนสัตว์มีผลการ ประกอบการที่ก้าวหน้าและเติบโตเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 139.44 และมีโครงการ สำคัญที่จะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอีกหลายโครงการ อาทิ โครงการพัฒนา สวนสัตว์เปิดเขาเขียว โครงการก่อสร้างสวนสัตว์สงขลา โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศในการจัดสร้างสวนสัตว์เพื่อการอนุรักษ์ เป็นต้น

โดยที่นายโสภณ ดำนุ่ย เป็นผู้มีความสามารถยอดเยี่ยมทั้งทางด้านวิชาการและ การบริหาร เป็นผู้นำที่มีความคิดริเริ่มพัฒนาและจัดระบบงานขององค์การสวนสัตว์ สู่ความเป็นมาตรฐานสากล จนเป็นที่ยอมรับในวงการสวนสัตว์ทั้งภายในและต่างประเทศ และเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม นับเป็นบุคคลที่มีเกียรติประวัติและคุณสมบัติเหมาะสม สมควรได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

หมายเหตุ: ข้อมูลจากหนังสือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551

Go to Top