Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tag: Varaporn Sangtong

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี พ.ศ. 2555

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2555 รางวัลระดับดีเด่น เรื่อง “ข้าวเหนียวหอมต้นเตี้ยไม่ไวต่อช่วงแสงสายพันธุ์ แม่โจ้ 2” หน่วยงานเจ้าของรางวัล : สภาวิจัยแห่งชาติ เนื่องจากยังไม่มีพันธุ์ข้าวเหนียวที่มีคุณลักษณะที่มีกลิ่นหอม ต้นเตี้ย ไม่ไวต่อช่วงแสง ที่สามารถปลูกได้ทุกฤดูได้อย่างครบถ้วน แต่พันธุ์ข้าวเจ้า ต้นเตี้ย ไม่ไวต่อช่วงแสง มีจำนวนมาก จึงเกิดแนวคิดว่าน่าจะเปลี่ยนข้าวเจ้าพันธุ์ดีที่มีอยู่มากมายและเป็นข้าวที่ไม่ไวต่อช่วงแสงต้นเตี้ย รวมทั้งต้านทานต่อโรคและแมลงต่าง ๆ มาปรับปรุงให้เป็นข้าวเหนียวได้ เพื่อให้ข้าวเหนียวมีคุณลักษณะเหมือนกับข้าวจ้าวพันธุ์ดีโดยในช่วงปี 2547-2552 เป็นช่วงเวลาที่ใช้ความรู้ทางพันธุศาสตร์โมเลกุลมาประยุกต์เข้ากับการปรับปรุงพันธุ์แบบดั้งเดิม ในขณะนั้นการปรับปรุงพันธุ์โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลมาช่วยในการคัดเลือกยังไม่แพร่หลาย ขั้นแรกของการปรับปรุงพันธุ์เกิดจากข้อสงสัยแล้วค่อยทดลอง จึงเกิดแนวความคิดปรับปรุงพันธุ์ข้าวเจ้าพันธุ์ดีที่เป็นข้าวเจ้าหอม ต้นเตี้ย ไม่ไวต่อช่วงแสง คือ ข้าวเจ้าพันธุ์ปทุมธานี 1 ให้เป็นข้าวเหนียวโดยใช้วิธีผสมกลับโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก จนสามารถปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียวได้สำเร็จ กระทั่งปี 2553 จึงนำจัดแสดงในงานประชุมข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์ มีนักวิชาการที่ทำวิจัยเรื่องข้าวให้ความสนใจ และสอบถามกันอย่างมากมาย ต่อจากนั้นในปี 2554 ศ.ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ ได้แนะนำให้ส่งผลงานเข้าประกวด และได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2555 จากสภาวิจัยแห่งชาติ…

Read More

Go to Top