Skip to content Skip to footer

ธัญรัศมิ์ ธวัชมงคลศักดิ์

นางธัญรัศมิ์ ธวัชมงคลศักดิ์
ตำแหน่ง เลขานุการสำนัก สังกัด สานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

ข้อคิดในการทางาน “การเปลี่ยนแปลงจะมาพร้อมกับสิ่งที่ดีเสมอ ในการพัฒนาตนเองและองค์กร”

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิ ทษ.ม. (เศรษฐศาสตร์และสหกรณ์) จากสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ มีผลงานดีเด่นและภาคภูมิใจคือ ขับเคลื่อน และผลักดัน ในการสร้างระบบและกลไกงานวิจัยและบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีแก่นักวิจัยและองค์กร และงานบริหารสนับสนุนการดำเนินการตามภารกิจของสำนักวิจัยฯ ด้านบริหารจัดการวิจัยและบริการวิชาการ และได้รับรางวัลต่าง ๆ อีกมากมาย เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนในการครองตน ครองคน และครองงาน อีกทั้งปฏิบัติราชการด้วยความมานะ อดทน เสียสละ มีความซื่อสัตย์สุจริต จนเป็นผลดีแก่ทางราชการอย่างยิ่ง และเป็นที่รักใคร่ของผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน จึงสมควรได้รับการคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น ประจาปี 2561

Go to Top