Skip to content Skip to footer

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 The Arts Landmark in Thailand ประจำปี 2564

องค์กร/หน่วยงาน  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 และมูลนิธิการต่อต้านทุจริต ร่วมกับจังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสอดรับทักษะในศตวรรษที่ 21

รายละเอียดรางวัล  รางวัลจากการเข้าร่วมการประกวดวาดภาพบนกำแพง ในโครงการแต้มสีเติมฝันต่อต้านทุจริต The Arts Landmark in Thailand ประจำปี 2564 

ระดับรางวัล (รางวัล) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ระดับรางวัล (ภูมิประเทศ) ระดับจังหวัด

ปีที่ได้รับรางวัล  2564

สถานที่รับรางวัล ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย จังหวัดเชียงราย

รายละเอียดผลงาน 

นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการประกวดวาดภาพบนกำแพง ในโครงการแต้มสีเติมฝันต่อต้านทุจริต The Arts Landmark in Thailand ประจำปี 2564 ซึ่งจัดโดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 และมูลนิธิการต่อต้านทุจริต ร่วมกับจังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสอดรับทักษะในศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่ 15-18 มกราคม 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยแบ่งออกเป็น 3 ทีม ที่ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่
1. นางสาวประณัยยา จันแรง
2. นางสาวปิยะฉัตร พรมชาติ
3. นางสาวมาริษสา ระลึก
4. นางสาวรัตนพร อ่อนตะวงศ์
5. นางสาวสโรชา เกตุวัตร์

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ ภักดี รองคณบดีฝ่ายพันธกิจพิเศษและเครือข่าย และอาจารย์ดิศสกุล อึ้งตระกูล ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เป็นที่ปรึกษาและผู้ควบคุมดูแลในการประกวดวาดภาพบนกำแพงครั้งนี้

Go to Top