Sittichai Wimala
Librarian at Maejo University Archives
COMMUNITY & COMMERCE

ตลาดสามแยก

ตลาดสามแยก ตลาด 5 ดาว ตลาดสดน่าซื้อสันทราย ที่นี่เป็นตลาด 5 ดาว ตลาดสดน่าซื้อ มีที่จอดรถสะดวกสบาย มีลูกค้าประจำและขาจรมากมายแวะเวียนมาซื้อของ เนื่องจากนอกมีหมู่บ้านจัดสรรมากมาย ตลาดแห่งนี้มีมานานกว่า 50 ปี พ่อค้าแม่ค้าของที่นี่เป็นคนเก่าแก่ที่ขายมานานกว่า 10-20 ปี ตลอด 4 ปีที่ได้มาดำเนินการต่อ ก็ได้มาปรับปรุง ได้ระดับ ...
DISCOVER

ป่าชุมชนบ้านแพะแม่แฝก

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านแพะแม่แฝก ปีที่เริ่มโครงการ : 2560 ที่ตั้ง : ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เนื้อที่ : 684 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสันทราย ...
DISCOVER

ป่าชุมชนบ้านห้วยแก้ว

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านห้วยแก้ว ปีที่เริ่มโครงการ : 2560 ที่ตั้ง : ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เนื้อที่ : 3189 ไร่ 1 งาน 52 ตารางวา ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสันทราย ...
DISCOVER

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสันทรายหลวงทั้งตำบล ตำบลสันทรายน้อยทั้งตำบล บางส่วนของตำบลสันพระเนตร และบางส่วนของตำบลป่าไผ่ เทศบาลตำบลสันทรายหลวงเดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาล และได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งสุขาภิบาลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ว10 ธันวาคม พ.ศ. 2499 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 74 ตอนที่ 7 ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. ...
DISCOVER

เทศบาลเมืองแม่โจ้

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองจ๊อม บางส่วนของตำบลหนองหาร และบางส่วนของตำบลป่าไผ่ เทศบาลเมืองแม่โจ้ ตั้งอยู่ในเขตท้องที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลแม่โจ้เป็นเทศบาลตำบลแม่โจ้ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 และมีการเปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลตำบลเป็นเทศบาลเมืองแม่โจ้ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2551 มีฐานะเป็นนิติบุคคล ปัจจุบันสำนักงานตั้งอยู่ที่ 15 ...
DISCOVER

วัดร้องเม็ง

วัดร้องเม็ง เป็นชื่อวัดในชนบทห่างไกลยากที่คนทั่วไปจะรู้จัก หากไม่ได้วิสัยทัศน์อันกว้างไกลของ หลวงพ่อศรีผ่อง หรือ พระครูโกวิทธรรมโสภณ ริเริ่มรวบรวมสิ่งของเก่ามีค่า และบางคนอาจไม่เห็นค่า นำมาจัดแสดงให้ศรัทธาประชาชนได้ชมโดยถือเป็นของไม่เห็นค่า นำมาจัดแสดงให้ศรัทธาประชาชนได้ชมโดยถือเป็นของส่วนรวมทุกคน ไม่มีการซื้อ-ขาย ไม่มุ่งหวังการค้าใดๆ ถ้าผู้มีจิตศรัทธาจะบริจาคสิ่งของเข้ามาเพิ่มก็รับ แต่จะนำมาขายนั้นไม่มีการซื้อ ตั้งใจให้เป็นที่รวบรวมของเก่าอันเกิดจากจิตศรัทธาสละให้เป็นของส่วนรวมในรูปพิพิธภัณฑ์ของวัด เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2527 หรือ 30 ปีที่แล้วอันเป็นวันคล้ายวันกิดท่านพระครูโกวิทธรรมโสภณ ( ...

Posts navigation