ฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์ อาจารย์คณะผลิตกรรมการเกษตร เพื่อหารือความร่วมมือในการสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัย


เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ สำนักหอสมุด ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์ อาจารย์คณะผลิตกรรมการเกษตร เพื่อหารือความร่วมมือในการสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัย ในการรวบรวม จัดเก็บ ให้บริการ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ฐานเรียนรู้ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยจะนำฐานเรียนรู้ผึ้งชันโรง ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์ เป็นโครงการนำร่อง เพื่อให้สำนักหอสมุดเป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต ของมหาวิทยาลัย ตามแนวคิด “Human Library” คือห้องสมุดที่ให้บริการ Living Books คือ มีบุคคลผู้มีความรู้ในเรื่องต่างๆ มาถ่ายทอดองค์ความรู้ แนวคิด และประสบการณ์ แก่ผู้อื่น ซึ่งจะเป็นการขยายขอบเขตการให้บริการของห้องสมุดที่นอกเหนือไปจาก หนังสือ ตำรา และฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ (ที่ไม่มีชีวิต)