Skip to content Skip to footer

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลเหรียญทอง (I-New Gen Award 2021)

 

รางวัลรองชนะอันดับ 1 และรางวัลเหรียญทอง I-New Gen Award 2021

ข้อมูลรางวัล

ชื่อรางวัล : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “I-New Gen Award 2021” (กลุ่มที่ 4 พลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ)

องค์กร/หน่วยงานผู้จัด : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

รายละเอียด : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดพิธีปิดงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564 – 2565” และพิธีมอบรางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน ในโครงการ Thailand New Gen Inventor Award : I-New Gen Award 2021 ณ เวทีกลาง Event Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะผู้บริหารสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

.
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า การจัดงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564 – 2565 ได้รับการตอบรับการเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการกว่า 1,000 ผลงาน โดยความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตรของ วช. ไม่ว่าจะเป็นจากหน่วยงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ทั้งในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ตลอดการจัดงานตั้งแต่วันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 งานวันนักประดิษฐ์ได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมชมงานจำนวนมาก ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด และในวันนี้ วช. ยังจัดให้มีการมอบรางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชนในโครงการ Thailand New Gen Inventor Award : I-New Gen Award 2021 อีกด้วย
.
สำหรับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน ในโครงการ Thailand New Gen Inventor Award : I-New Gen Award 2021 แบ่งออกเป็น 3 ระดับการประกวด ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ใน 5 กลุ่มเรื่อง ได้แก่ กลุ่มที่ 1 การเกษตร กลุ่มที่ 2 อาหาร กลุ่มที่ 3 สุขภาพและการแพทย์ กลุ่มที่ 4 พลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ และกลุ่มที่ 5 การท่องเที่ยว

รูปแบบรางวัล : เหรียญรางวัลพร้อมเงินรางวัล ถ้วยรางวัล และเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ

ประเภทรางวัล : ประเภทโปสเตอร์และนำเสนอ (กลุ่มที่ 4 พลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ)

ระดับรางวัล (รางวัล) : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ระดับรางวัล (ภูมิประเทศ) : ระดับประเทศ

ปีที่ได้รับรางวัล : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565

สถานที่รับรางวัล : เวทีกลาง Event Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดของผลงาน : ผลงานเรื่อง “ระบบผลิตไฟฟ้าวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์จากพลังงานทดแทนแบบผสมผสานของขยะชุมชนและพลังแสงอาทิตย์” จากวิทยาลัยพลังงานทดแทน

ข้อมูลอ้างอิง :Thailand New Gen Inventors Award | Facebook

ข้อมูลผู้รับรางวัล : จินดามณี ป๊อกสอน, เทพประสิทธิ์ ญาติสันเทียะ, ชัยธวัช แก้วเมือง

 

Go to Top