ข้อมูลผู้รับรางวัล

ผู้รับรางวัล : นายชัยธวัช แก้วเมือง

ประเภทของผู้รับรางวัล : นักศึกษา

หน่วยงาน/สังกัด : สาขาวิชาพลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน

 

ข้อมูลรางวัลที่ได้รับ