Skip to content Skip to footer

ปราณี วราสวัสดิ์

นางปราณี วราสวัสดิ์ 

อาจารย์ดีเด่นของสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ประจําปี พ.ศ. 2530 

นางปราณี วราสวัสดิ์ เป็นข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ 5 ภาควิชาอุตสาหกรรมการเกษตร คณะธุรกิจการเกษตร สถาบันเทคโน โลยีการเกษตรแม่โจ้ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมการเกษตร สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้รับปริญญาวิทยา ศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2517 และสำเร็จ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา Food Science and Technology จาก Mississippi State University ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2525 เริ่มเข้ารับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2517 ในตำแหน่งครูตร สังกัดโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและได้โอนมารับราช การเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะธุรกิจการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการ เกษตรแม่โจ้ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2525 และได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจำในภาค วิชาอุตสาหกรรมการเกษตร คณะธุรกิจการเกษตรเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2528

ตลอดระยะเวลาที่รับราชการในสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ นางปราณี วราสวัสดิ์ เป็นผู้ที่มีความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียรและรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย มีมนุษยสัมพันธ์อันดีต่อเพื่อนร่วมงาน ข้าราชการ และลูก จ้างโดยทั่วไป มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อบุคคลอื่น มีความยึดมั่นในการอุทิศตนเพื่อประโยชน์ แก่งานราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติงานในภาควิชาอุตสาหกรรมการเกษตร ซึ่งได้ รับจัดตั้งขึ้นใหม่เมื่อปีการศึกษา 2527 ภาควิชาอุตสาหกรรมการเกษตรได้ประสบปัญหา การขาดแคลนอัตรากำลังอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นอย่างมาก แต่นางปราณี วราสวัสดิ์ ได้ก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจระหว่างบุคคลากร นักศึกษาในภาควิชา ในการจัดทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ขึ้นจำหน่ายเพื่อหารายได้จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนตลอดจนครู ภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ขาดแคลนจนเป็นผลดีต่อภาควิชาอุตสาหกรรมการเกษตรอย่างยิ่ง

จึงนับได้ว่า นางปราณี วราสวัสดิ์ ได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี สมควรยก ย่องเป็นข้าราชการดีเด่น ระดับ 4 – 6 ของสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ เพื่อเป็น เกียรติประวัติแก่ตนเองและวงศ์สกุลสืบไป

Go to Top