Skip to content Skip to footer

นายศักดิ์ ลําจวน

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพืชสวน

นายศักดิ์ ลำจวน สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เมื่อปีพุทธศักราช 2512 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากวิทยาลัยเกษตรกรรมแม่โจ้ เมื่อปีพุทธศักราช 2517 เป็นศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 36 และ เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต จากสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ เมื่อปีพุทธศักราช 2523

ในด้านงานประจำ นายศักดิ์ ลำจวน ดำรงตำแหน่งพนักงานสินเชื่อ ณ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2524 ถึงปีพุทธศักราช 2545 และเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่อง เป็นลำดับ อีกทั้งเป็นเจ้าของกิจการ ร้านโกหลักการเกษตร และบ้านสวนโกหลัก จนถึงปัจจุบัน

ในด้านงานวิชาการ นายศักดิ์ ลำจวน ได้อุทิศตนต่อวงการเกษตร จนเป็นที่ประจักษ์กอปรกับความอุตสาหะ และอาศัยความชำนาญอันเกิดจาก การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ได้ศึกษาหาความรู้ด้านการปลูกและผสมพันธุ์อินทผลัม มุ่งบูรณาการการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ จนประสบความสำเร็จ และเป็นผู้ปลูกอินทผลัมแห่งแรกของไทย อีกทั้งศึกษาและทดสอบผสมพันธุ์อินทผลัม ด้วยการปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตจนได้พันธุ์อินทผลัมที่มีผลรวมกันเป็นพวงใหญ่ และได้ตั้งชื่อว่า อินทผลัมรับประทานผลสด พันธุ์ K.L1 (แม่โจ้ 36) จนทำให้มีชื่อเสียง มีผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง

ในด้านบริการวิชาการ นายศักดิ์ ลำจวน ได้ให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรในอำเภอไชยปราการและพื้นที่ใกล้เคียง อาทิ วิธีการให้ปุ๋ย การใช้ สารเคมีกำจัดศัตรูพืช รวมทั้งการใช้วัสดุอุปกรณ์การเกษตรต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังได้เผยแพร่และแนะนำการปลูก การผสมพันธุ์ การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยวผลอินทผลัมผ่านทางสื่อต่าง ๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ และสิ่งตีพิมพ์ต่าง ๆ ตลอดจนให้ ความรู้ แนะนำและส่งเสริมเกษตรกร และผู้สนใจทั้งภายในประเทศ

และต่างประเทศรวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกพืชในรูปแบบต่าง ๆ อีกทั้ง ช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่น ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ ทั้งการเกษตร การท่องเที่ยว ในชุมชน จนได้รับรางวัลและคำชื่นชมจากทุกฝ่าย ซึ่งการสนับสนุนชุมชน และองค์กรนั้นไม่หวังผลตอบแทนและทำอย่างต่อเนื่องยาวนาน จนได้รับการยกย่อง เชิดชูให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะ อาทิ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์สำคัญให้แก่สถาบัน เป็นอเนกประการ จนได้รับรางวัลเกียรติบัตรเป็นศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ ในอาชีพ ในวาระครบรอบ 75 ปี แม่โจ้ และได้รับใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมโล่ เชิดชูเกียรติ ที่ได้มีส่วนร่วมส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ และเกียรติประวัติ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2552

โดยที่ นายศักดิ์ ลำจวน เป็นผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน เป็นผู้เสียสละกำลังกาย กำลังใจ กำลังสติปัญญา และกำลังทรัพย์ในการสนับสนุน ช่วยเหลือสังคมและชุมชน เพื่อความเจริญก้าวหน้าของวิชาชีพการเกษตร อย่างต่อเนื่องยาวนาน นำชื่อเสียงมาสู่ตนเองและครอบครัว ดำรงไว้ซึ่งเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในฐานะศิษย์เก่าให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน อย่างไพศาล อีกทั้งได้ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์เก่าและคนทั่วไป เป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการยอมรับจากทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งได้อุทิศตน ให้เป็นประโยชน์แก่สังคมอย่างอเนกอนันต์ ได้รังสรรค์อินทผลัมรับประทาน ผลสด พันธุ์ K.L1 (แม่โจ้ 36) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการด้วยความอุตสาหะยิ่ง เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม นับได้ว่า เป็นบุคคลที่มีเกียรติประวัติ และมีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรได้รับพระราชทานปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพืชสวน เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

หมายเหตุ: ข้อมูลจากหนังสือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 วันที่ 1-2 มีนาคม 2557

Go to Top