Skip to content Skip to footer

นายสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

นายสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในปีพุทธศักราช 2522 ได้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน และรองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม และอาหาร เขตประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม หรือบริษัท ซีพี เวียดนาม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ซีพีวี)

นายสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์ เป็นผู้บริหารระดับสูงของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ทั้งกับองค์กร และสังคมในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและ การประมงทั้งในและต่างประเทศ กล่าวคือ นายสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญที่ร่วมเตรียมความพร้อมด้านการปศุสัตว์เข้าสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน เป็นผู้ร่วมวางนโยบายการพัฒนาธุรกิจด้านเกษตรอุตสาหกรรม และอาหาร ในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และผลักดันการพัฒนา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำรูปแบบใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นการประมงที่มีคุณภาพสูงและมีความยั่งยืน อาทิ ในส่วนของการเลี้ยงกุ้ง ท่านเป็นผู้ผลักดันการใช้โปรแกรมการเลี้ยงแบบซีพีเอฟเทอร์โบ ที่ยึดหลักสำคัญ สองประการ คือ การป้องกันความเสียหายของกุ้งจากโรคระบาด และการดำเนินการ ระบบฟาร์ม ระบบน้ำ อุปกรณ์เครื่องมือและการจัดการที่ดี เพื่อให้ได้กุ้งดีมีคุณภาพ การส่งเสริมให้มีการอนุบาลลูกกุ้งเพื่อลดปัญหาจากโรคตายด่วน (EMS) ส่งเสริมการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการผลักดันให้มีการเพาะเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม ในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อป้องกันการขาดแคลนพ่อแม่พันธุ์กุ้ง คุณภาพสูง

ในส่วนของการเลี้ยงปลา นายสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์ เป็นผู้ มีส่วนสำคัญในด้านการทำธุรกิจเกี่ยวกับปลาแบบครบวงจรโดยเน้นความสำคัญ ด้านการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตั้งแต่การผลิต อาหารปลา เพาะลูกพันธุ์ปลา ทำฟาร์มปลา และโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ อีกทั้งยังเป็น ผู้ผลักดันให้มีการส่งเสริมการผลิตลูกพันธุ์ปลาจา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเลือดชิด ผลักดันให้มีการผลิตวัคซีนเพื่อป้องกันการเกิดโรคจุดขาวในตับซึ่งเกิดจาก แบคทีเรียของปลาชนิดนี้ และเป็นผู้มีบทบาทสำคัญที่ผลักดันส่งเสริมการเลี้ยง ปลาทับทิมในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

นอกจากผลงานด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นายสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์ ยังเป็นผู้อุทิศตนทำคุณประโยชน์แก่สังคมอีกนานัปการ ให้การสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาวิชาการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การพัฒนาคน ทั้งในส่วนของนักวิชาการประมง นักศึกษา และเยาวชน อาทิ ร่วมมือและสนับสนุนโครงการสหกิจศึกษาของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จัดกิจกรรมการกุศลเพื่อ ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง จนได้รับเหรียญเกียรติคุณแห่งชาติ “เพื่อเยาวชน” จากสหภาพเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ 4 มกราคม พุทธศักราช 2556

โดยที่ นายสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์ เป็นผู้ประสบความสำเร็จอย่าง โดดเด่นในวิชาชีพ จนเป็นที่ยอมรับจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งเป็น ผู้อุทิศตนให้เป็นประโยชน์และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม นับเป็นบุคคลที่มี เกียรติประวัติและคุณสมบัติเหมาะสม สมควรได้รับพระราชทานปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากร ทางน้ำ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

หมายเหตุ: ข้อมูลจากหนังสือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 วันที่ 1-2 มีนาคม 2557

Go to Top