Skip to content Skip to footer

เศวตฉัตร สมสวย

ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ประจำปี 2565

นายเศวตฉัตร สมสวย เป็นศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 56 สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา-หันตรา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา (ชื่อขณะนั้น) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สุกร) จากสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ (ปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้) เมื่อพุทธศักราช 2536 และดํารงตําแหน่งรองประธานชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ นครสวรรค์ เมื่อพุทธศักราช 2560-2563

นายเศวตฉัตร สมสวย ปฏิบัติงานในตําแหน่งสัตวบาล บริษัทกาญจนาไฮบริด อําเภอ ปากท่อ จังหวัดราชบุรี เมื่อพุทธศักราช 2536 และต่อมาพุทธศักราช 2537-2541 ปฏิบัติงานในตําแหน่งนักวิชาการประมง โครงการอีสานเขียว กองวิศวกรรมประมง ประจํา สถานีประมงน้ำจืด จังหวัดชัยภูมิ และปฏิบัติงานในตําแหน่งนักวิชาการประมง โครงการ ประมงหมู่บ้าน กองวิศวกรรมประมง ประจําสถานีประมงน้ำจืด จังหวัดอุตรดิตถ์ พุทธศักราช 2542 และทํางานในตําแหน่งนักวิชาการประมงโครงการประมงหมู่บ้าน กองวิศวกรรม ประมง ประจําสถานีประมงน้ำจืด จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างพุทธศักราช 2543-2544 ต่อมาจึงได้ประกอบกิจการฟาร์มปลา หนองหญ้ารังกาฟาร์ม และตาคลีใหญ่พันธุ์ปลา ที่อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่พุทธศักราช 2545 ถึงปัจจุบัน

นายเศวตฉัตร สมสวย ได้ปรับปรุงพันธุ์ปลาที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด มีการคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในระบบฟาร์มเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต เช่น เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ คิดค้นสแลนปิด-เปิดแบบระบบรอกเพื่อลดความร้อนจาก แสงอาทิตย์ และใช้เครื่องกรองน้ำเพื่อประหยัดน้ำและพลังงาน การสร้างถนนรอบฟาร์ม เพื่อความสะดวกในการขนส่ง คิดค้นสะพานเชื่อมบ่อปลาเพื่อส่งผลให้พนักงาน มีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น สร้างโรงเรือนที่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อม และจัดระบบหมุนเวียนน้ำในบ่อปลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด จัดภูมิทัศน์เพื่อให้เกิดความร่มรื่นในบริเวณฟาร์มโดยการปลูกป่าและปลูกไม้ผลต่าง ๆ ซึ่งทําให้เกิดรายได้จากผลผลิตจากไม้ผลที่ปลูกอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ยังได้เสียสละเวลาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการเลี้ยงปลานิลให้ได้คุณภาพและลดต้นทุนให้แก่เกษตรกรและหน่วยงานราชการต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ จากการ ประกอบวิชาชีพที่ประสบความสําเร็จดังกล่าว ทําให้ นายเศวตฉัตร สมสวย ได้รับโล่เชิดชู เกียรติและรางวัลมากมาย เช่น โล่รางวัลและเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าเป็น “ปราชญ์ปลานิล” ประจําจังหวัดนครสวรรค์ ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์ม การเลี้ยงปลานิลเพื่อ การส่งออกประจําปีพุทธศักราช 2545 ได้รับโล่รางวัลเพื่อแสดงว่าเป็นเกษตรกรดีเด่น แห่งปีจากนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน เมื่อพุทธศักราช 2558 ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ แม่โจ้ 85 ปี 85 คนเด่นในงานแม่โจ้ครบรอบ 85 ปี พุทธศักราช 2562 ได้รับการคัดเลือก เป็นเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด และระดับเขต ประจําปี 2562 ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จังหวัดนครสวรรค์ เป็นต้น

นายเศวตฉัตร สมสวย ได้เข้าร่วมกิจกรรมและทําคุณประโยชน์ต่อสังคม สาธารณชน และประเทศชาติหลากหลายกิจกรรม เช่น ร่วมกิจกรรมเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ถวาย พันธุ์ปลานิลดําจิตรลดา ขนาด 2-3 เซนติเมตร จํานวน 500,000 ตัวแด่ สมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อใช้ในกิจการ ของมูลนิธิชัยพัฒนา นอกจากนี้ยังใช้ฟาร์มผลิตพันธุ์ปลาของตนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเทคโนโลยี การประมงและการเกษตร ใช้กิจการของตนเป็นสถานที่ศึกษาดูงานสําหรับชาวต่างชาติ เช่น สาธารณรัฐโมซัมบิกและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นต้น นอกจากนี้ยังให้ใช้สถานที่ ฟาร์มผลิตพันธุ์ปลาของตนเป็นที่ฝึกงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยต่าง ๆ อีกทั้งเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกร นักเรียน นิสิต นักศึกษาและ ประชาชนทั่วไปอีกด้วย

ในด้านการทําคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายเศวตฉัตร สมสวย ได้ร่วมกับสํานักงาน ประมงจังหวัดนครสวรรค์และชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ นครสวรรค์ สนับสนุนพันธุ์ปลานิลดําจิตรลดา จํานวน 560,000 ตัว แก่ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดอํานาจเจริญ ตามโครงการตอบแทนคุณแผ่นดิน บ้านเกิด นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนพันธุ์ปลานิลจิตรลดา เพื่อปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะ และมอบให้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาหลายครั้ง ได้แก่ สนับสนุนพันธุ์ปลานิลจิตรลดา จํานวน 56,000 ตัว เพื่อมอบให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในอําเภอเมือง จังหวัดนครนายก สนับสนุนพันธุ์ปลานิลดําจิตรลดา จํานวน 55,000 ตัว เพื่อปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะบึงหนองคาย อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย และสนับสนุนพันธุ์ปลานิลดําจิตรลดา เพื่อสร้างอาชีพให้แก่กลุ่มชาวบ้านในหมู่บ้านน้อยกระทุ่ม อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นต้น อีกทั้งยังได้สนับสนุนพันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุย จํานวน 700 ตัว พร้อมกระชังเลี้ยงปลา ให้แก่ ครัวอิ่มอุ่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมถึงได้สนับสนุนพันธุ์ปลานิลเนื้อเพื่อใช้ในกิจกรรมการ เลี้ยงรุ่นระดับภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี และภาคกลาง จังหวัดปทุมธานีด้วย

โดยที่ นายเศวตฉัตร สมสวย เป็นผู้ประสบความสําเร็จอย่างยอดเยี่ยมในวิชาชีพ เป็นผู้มีผลงานที่เป็นประโยชน์ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยรวม มีผลงานต่อเนื่องยาวนาน ถึงปัจจุบัน มีความรับผิดชอบต่อสังคมมาโดยตลอด เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การจัดการฟาร์ม เพาะพันธุ์ปลาจนเกิดประโยชน์แก่สังคม เสียสละ อุทิศตนดําเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อย่างสม่ำเสมอ ทั้งยังเป็นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้เกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาวงการเกษตรกรรมของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า นับเป็นบุคคลผู้มีเกียรติ ประวัติและคุณสมบัติเหมาะสม สมควรได้รับการสดุดีเกียรติคุณให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข้อมูล ณ : วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 43 ประจําปีการศึกษา 2562-2563

Go to Top