Skip to content Skip to footer

จักรกฤช เตโช

อาจารย์ ดร.จักรกฤช เตโช
สังกัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

อาจารย์ ดร.จักรกฤช เตโช เป็นผู้ประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม จนเป็นแบบอย่างที่ดี และได้รับยกย่องให้ได้รับรางวัลเกียรติภูมิแม่โจ้ ประเภทบุคคล ประจาปีการศึกษา 2557 โดยได้ทาการสอน และสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง การจัดทำแผนการสอนตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา และมีการประเมินผลการเรียนด้วยความยุติธรรมและชัดเจนโดยผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการ สอนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีความขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นในการทำงานในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการสอน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยได้รับรางวัลโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับประเทศและ ระดับภาคเหนือ รางวัลสื่อนวัฒกรรมทางการศึกษา (อุดมศึกษา) ประจาปี 2557 และได้บูรณาการงานวิจัยเข้ากับการ เรียนการสอนอย่างดีเยี่ยม และได้รับรางวัลดีเด่นการเสนอผลงานวิจัยในกลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 4 ประจาปี 2558 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

Go to Top