Skip to content Skip to footer

นายพร สุวรรณวาจกกสิกิจ

ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร

นายพร สุวรรณวาจกกสิกิจ สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เกษตรศาสตร์แม่โจ้ ปริญญาเกษตรศาสตร์บัณฑิต สาขากสิกรรมและสัตวบาส มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ปีพ.ศ.2497 ได้รับประกาศนียบัตรอาชีวศึกษาเกษตรและปริญญาโทการศึกษา เกษตรจาก Utah State Agricultural College, Logan Utah ต่อ มาได้ศึกษาเพิ่มเติมทางด้านการประชาสัมพันธ์ การกระจายเสียงเพื่อชนบท และการบินพล เรือนชั้น 2 เริ่มเข้ารับราชการในตําแหน่งอาจารย์มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ และตําแหน่ง สุดท้ายได้เป็น ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจุบัน เป็นข้าราชการบํานาญมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นา นายพร สุวรรณวาจกกสิกิจ เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถสูงในวงการ ศึกษาระดับอุดมศึกษาทางการเกษตร อาทิ เป็นผู้ปรับปรุงหลักสูตรด้านการศึกษาและส่ง เสริมการเกษตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดวางโครงการฝึกอบรมทางการเกษตรแก่ผู้ สนใจและเกษตรกร จนมีผลให้การผลิตทางการเกษตรก้าวหน้าขึ้น และได้เป็นผู้มีส่วนสํา คัญในการพัฒนางานวิชาการด้านส่งเสริมการเกษตรของประเทศไทย โดยได้จัดทําเอกสาร ฝึกอบรมและเผยแพร่สําหรับเกษตรกรขนาดเล็กขึ้น ได้ทําการศึกษาวิจัยทัศนคติและค่านิยม ของเกษตรกรในการฟังรายการวิทยุรายการเกษตรเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของรายการวิทยุ ทางการเกษตรให้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีผลงานอาชีพซึ่งแสดงถึงความสําเร็จเป็นแบบอย่างที่ดี ได้แก่ เป็นผู้ริเริ่มวางแผนโครงการจัดฝึกอบรมพัฒนาชนบทและส่งเสริมการเกษตร งานฝึก อบรมส่งเสริมและสื่อมวลชนทางการเกษตรระดับภูมิภาคขึ้น จนใช้เป็นแบบอย่างของการฝึก อบรมมาจนปัจจุบัน

ในด้านการเผยแพร่ผลงานเพื่อประโยชน์แก่สาธารณชนนั้น นายพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ได้ผลิตวิดีโอเทปและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง ทางด้านการเกษตรและอาชีพอื่นเป็นจํานวนมาก เพื่อส่งกระจายเสียงทางสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ จํานวน 4 สถานี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างกว้างขวางและแพร่หลาย

จากเกียรติคุณและผลงานของ นายพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ซึ่งได้ปฏิบัติใน หน้าที่ราชการด้วยความมานะ วิริยะ อุตสาหะ ได้มีผลงานทางวิชาการและผลงานเพื่อประ โยชน์แก่สาธารณชนเป็นที่ประจักษ์ จึงสมควรได้รับพระราชทานปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรของสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

Go to Top