Skip to content Skip to footer

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 5
ประจําปีการศึกษา 2523- 2524 วันศุกร์ที่19 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2525 ณ หอประชุม สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้

เป็นที่ประจักษ์ทั่วกันว่า พระราชจริยานุวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นที่ชื่นชมของพสกนิกรชาวไทย ทรงสนพระทัยในทุกขสุขของอาณาประชาราษฎร์ ทุกเพศทุกวัย ด้วยการตรากตรำพระวรกายโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชดำเนินเยี่ยมทหารหาญ ตำรวจชายแดน รวมทั้งเสด็จเยี่ยม ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ ในด้านส่วนพระองค์เองทรงเป็นผู้นในการบําเพ็ญพระราชกุศลสาธารณประโยชน์และการสังคมสงเคราะห์ กิจการกุศลด้านการศึกษาในหมู่บ้านชนบท ทรงส่งเสริมศิลปหัตถกรรมพื้นเมือง ให้พัฒนาการรุ่งเรืองใช้เป็นอาชีพเลี้ยงตัว โดยทรงจัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษ เป็นการช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของชาวชนบทให้ดีขึ้น พระเกียรติ คุณอันนี้มิใช่จะเป็นที่ซาบซึ้งเฉพาะประชาชนชาวไทยเท่านั้น หากแต่แผ่กระจาย ไปทั่วโลก องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติได้พิจารณาถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงบําเพ็ญแล้วจึง มีมติให้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญซีเรส แห่งปี 2522 แด่สมเด็จพระ นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติว่าเป็นสตรีผู้มีบท บาทในการพัฒนาระดับโลก ซึ่งพระเกียรติคุณนี้เป็นที่ซาบซึ้งและภาคภูมิใจของ ชาวไทยทั้งชาติ

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 27
ประจําปีการศึกษา 2546 – 2547 วันจันทร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2548 ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ คือ สมเด็จพระบรม ราชินีนาถ ผู้ทรงเป็นขัตติยราชนารีศรีสยาม พระองค์ทรงทอรักร้อยไท เชื่อมสายใยของพสกนิกรทุกด้าวแดนและทรงเป็นสมเด็จแม่ที่ยิ่งใหญ่ ผู้ทรงรักและห่วงใยอาณาประชาราษฎร์ดังจะเห็นได้จากพระราชกรณียกิจ ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่ชนทั่วหล้า

พระราชกรณียกิจของพระองค์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เป็นตัวอย่างอีกประการหนึ่งที่ ชัดเจนว่า พระองค์ทรงเปี่ยมด้วยน้ำพระราชหฤทัย ทรงพระเมตตา กรุณาแก่ราษฎรผู้ยากไร้ และทรงตระหนักว่า ทุกข์ของราษฎร คือ ทุกข์ของพระองค์ จึงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการ แม้บางครั้งต้องประทับแรมอย่างสามัญท่ามกลางป่าเขาก็ตาม

ตัวอย่างพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อาทิ

“โครงการป่ารักน้ำ” เป็นโครงการที่แสดงให้เห็นถึง พระราชปณิธานอันแน่วแน่ของพระองค์ที่กอปรด้วยพระปรีชาสามารถ ทรงมองการณ์ไกล เรื่องหลักของการพัฒนาอย่างยั่งยืน และความสัมพันธ์ของทุกสิ่งอย่างเป็นองค์รวม ดังพระราชดํารัสของพระองค์ที่ว่า “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ํา ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวทรงสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า”

“โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่” เป็นโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ประชาชนร่วมกัน อนุรักษ์ป่าต้นน้ำลําธาร รักและหวงแหนป่า พร้อมทั้งทรงมุ่งหวังให้ ประชาชนมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ปัจจุบันมีราษฎรหลายหมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการและปรากฏผลดีตามวัตถุประสงค์ ดังตัวอย่าง “บ้านขุนวิน” ซึ่งตั้งอยู่ที่ดอยขุนวิน ในป่าใหญ่ด้านทิศเหนือของดอย อินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ คนแสด

นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติอีกหลายโครงการ อาทิ โครงการอนุรักษ์ช้างและปล่อย ช้างเข้าป่า โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ไผ่และหวาย โครงการเพาะ เลี้ยงและขยายพันธุ์เขียดแลว โครงการฟาร์มตัวอย่าง โครงการสวนป่า สิริกิติ์ โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน โครงการหมู่บ้านราษฎร อาสาสมัครพิทักษ์ป่า และโครงการที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ถวายงาน สนองแนวพระราชดําริ คือ “โครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์” 

ด้วยพระราชกรณียกิจนานัปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ แสดงให้เห็นแล้วว่าพระองค์ คือ พระบรมราชินีนาถ ผู้มีพระปรีชาสามารถอันสูงส่ง กอปรกับน้ำพระราชหฤทัยที่เต็มเปี่ยม ด้วยวรธรรม พระองค์จึงทรงเป็นพระมาตา มหาราชินี มิ่งขวัญ ของปวงชนชาวไทย พระมหากรุณาธิคุณ พระเกียรติคุณ และ พระมหาคุณูปการของพระองค์ได้ปรากฏเป็นอเนกอนันต์ ดังได้กล่าวมานี้ สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ ขอพระราชทานพระบรม ราชวโรกาสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎี บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติอย่างยั่งยืน เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณให้ปรากฏแผ่ไพศาล และเป็นสิริสวัสดิมงคลแก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้สืบไป

Go to Top