Skip to content Skip to footer

วราภรณ์ แสงทอง

ผศ.ดร.วราภรณ์ แสงทองกับความเชียวชาญในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อพูดถึงพันธุ์ข้าวของแม่โจ้แล้ว คงนึกถึงใครไม่ได้นอกจาก ผศ.ดร.วราภรณ์แสงทอง อาจารย์และนักวิจัยประจำคณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วยดีกรีการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอก พืชไร่ (เกียรตินิยมอันดับสอง) และปริญญาโท สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอก ปรับปรุงพันธุ์พืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่วนปริญญาเอกจบสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอก Plant Breeding จาก Iowa State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ชีวิตการทำงาน

อาจารย์เริ่มทำงานเป็นนักปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนของ บริษัท คาร์กิลล์เมล็ดพันธุ์ จำกัดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532-2535 และตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ก็ได้เป็นอาจารย์สอนที่สาขาพันธุ์ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จนมาถึงปัจจุบัน

ความเชี่ยวชาญ

ปรับปรุงพันธุ์พืชแบบดั้งเดิม การปรับปรุงพันธุ์ที่ใช้เครื่องหมายโมเลกุลมาช่วยในการคัดเลือก

ผลงานที่โดดเด่น

ข้าวหอมพันธุ์ กข-แม่โจ้ 2 ซึ่งเป็นข้าวเหนียวหอมที่มีลักษณะต้นเตี้ย ให้ผลผลิตสูง ปลูกได้ทุกฤดู จุดเด่นของข้าว คือเวลาที่นึ่งแล้วเหลือ ไปอุ่นอีกรอบจะไม่แฉะ ไม่เหนียวติดกัน นอกจากจะบริโภคกับอาหารคาวแล้ว อาหารหวานที่รสชาติอร่อยอีกอย่างนึงคือ ข้าวเหนียวมะม่วง 

กขแม่โจ้ 2 ใช้เวลาถึง 13ปี มันเป็นผลงานของนักศึกษาร่วมกับอาจารย์
และก็เป็นผลงานร่วมกันระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา เป็นผลงานที่เราภูมิใจมาก

ฝากข้อคิดในการทำงาน

ความจริงจังในการทำงาน 

เราไม่คิดว่าจะทำเพื่อตัวเราเอง เราทำเพื่อมหาวิทยาลัย เราทำเพื่อเกษตรกร และเพื่อประเทศชาติ เราอยากจะให้ข้าวของเราเนี่ย ไปสู่ข้าวโลก เราหวังว่าสักวันหนึ่ง
พันธุ์ข้าวของมหาวิทยาลัยเราจะไปชนะพันธุ์ข้าวโลก เป็นความฝันของพวกเราทุกคน เราคุยกันทุกวันแบบนี้ในทีมงาน เราถึงจะมีแรงผลักดันไปได้

หนึ่งความฝัน

อาจารย์อยู่แม่โจ้มา 27 ปี ก็ภูมิใจในความเป็นแม่โจ้ของเรา
ก็อยากจะทำให้แม่โจ้ ที่เป็นมหาวิทยาลัยด้านการเกษตรที่เก่าแก่ มีชื่อเสียง
ใครๆ ก็ต้องพูดว่า กินข้าวแม่โจ้ นี่คือสิ่งที่เราต้องหวัง

ข้อมูลการติดต่อ

สาขาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อ. สันทราย จ. เชียงใหม่ 50290
เบอร์โทร 089-7590331
อีเมลล์ varapornsangtong@yahoo.com

 

ข้อมูลรางวัลที่ได้รับ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Go to Top