นางนงลักษณ์ ปูระณะพงษ์ นักวิทยาศาสตร์ ระดับเชี่ยวชาญ มอบเอกสาร บันทึกช่วยจำเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้แก่งานจดหมายเหตุฯ


เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 นางนงลักษณ์ ปูระณะพงษ์ นักวิทยาศาสตร์ ระดับเชี่ยวชาญ (ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561) มอบเอกสารบันทึกช่วยจำเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้แก่งานจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นข้อมูลศึกษาค้นคว้า และบันทึกเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ต่อไป โดยมีนางอรณา พิทยากรศิลป์ อดีตผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และนางสาวเบญจรัตน์ ศุภอุดมฤกษ์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจจดหมายเหตุและสารนิเทศท้องถิ่น เป็นผู้รับมอบ