นายเริงชัย สุวรรณ์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

นายเริงชัย สุวรรณ์ สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา จากโรงเรียน บ้านแม่ปะวิทยาคม จังหวัดตาก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนตากวิทยาคม จังหวัดตาก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจากโรงเรียนศรีธนาพาณิชยการ จังหวัดเชียงใหม่ และระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 59

ด้านประวัติการทำงาน นายเริงชัย สุวรรณ์ ได้เป็นเจ้าของ ห้างหุ้นส่วนจำกัดพืชผลสุวรรณภูมิ จังหวัดตาก ซึ่งประสบความสำเร็จ มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับมาช้านาน นอกจากนี้ ยังได้อุทิศตนช่วยเหลืองานด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ การสหกรณ์ การเกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม อาทิ เป็นผู้จัดการตลาดกลางข้าวและพืชไร่ จังหวัดตาก เลขานุการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดตาก ประธานชมรมผู้ประกอบการค้าพืชไร่ จังหวัดตาก ประธานเครือข่ายเกษตรกรชาวไร่ข้าวโพด จังหวัดตาก ที่ปรึกษาสหกรณ์โคขุนตาก จำกัด ประธานสหกรณ์รวมใจถวายในหลวงแม่สอด จำกัด คณะกรรมการแก้ไข ปัญหาผลิตผลทางการเกษตรจังหวัดตาก คณะทำงานส่งเสริมการลงทุนประเทศ เพื่อนบ้าน 3 จังหวัดชายแดน นำร่องโครงการ Contact farming วิทยากรการค้า ภายใน จังหวัดตาก สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก กรรมการที่ปรึกษา สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก ประธานชมรมผู้ประกอบการขนส่งแม่สอด คณะผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดตาก กรรมการมูลนิธิเจ้าพ่อพะวอ ด้านส่งเสริมการกีฬา อาทิ ประธานฝ่ายกีฬามวย สมาคมกีฬาจังหวัดตาก ประธานชมรมกอล์ฟแม่สอด ด้านการส่งเสริมการศึกษา อาทิ กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม จังหวัดตาก อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก และกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้

โดยที่ นายเริงชัย สุวรรณ์ เป็นผู้ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมในงาน วิชาชีพด้านการประกอบธุรกิจการเกษตร ตลอดจนเป็นกรรมการและที่ปรึกษาหลายองค์กร ซึ่งล้วนส่งผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการเกษตรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จนปรากฏเป็นที่ยอมรับเป็นประโยชน์และแบบอย่างที่ดีแก่คนทั่วไป อีกทั้งยังเป็นผู้สร้างคุณประโยชน์สำคัญให้แก่องค์กรหลายภาคส่วน รวมถึงสถาบันการศึกษาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้ดำรง ตำแหน่งเป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตลอดจนได้มอบทุนทรัพย์สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา นับเป็นบุคคลที่มี เกียรติประวัติและคุณสมบัติเหมาะสม สมควรได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

หมายเหตุ: ข้อมูลจากหนังสือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 วันที่ 1-2 มีนาคม 2557