นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรชนบท

นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิเทคโนโลยี การเกษตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ เป็นศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 46

ด้านผลงานอาชีพซึ่งแสดงถึงความสำเร็จอันเป็นแบบอย่างที่ดีนั้น นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ได้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบอาชีพ ด้านการเกษตรมาโดยตลอด อาทิ การทำพืชไร่ การเลี้ยงไก่ไข่ และที่สำคัญคือ เป็นผู้ริเริ่มการทำสวนยางพาราที่จังหวัดพะเยา เพื่อทดแทนการปลูกข้าวโพดและทำไร่เลื่อนลอย ตลอดจนเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับเทคนิคและมุมมองการผลิต ยางภาคเหนือ เปรียบเทียบกับการผลิตยางในภาคใต้ รวมถึงเรื่องการปลูกยาง และการแปรรูปยางให้แก่เกษตรกรในภาคเหนือ ซึ่งปัจจุบันได้ขยายพื้นที่ปลูก ยางพาราไปแล้วกว่าหมื่นไร่ และยังได้ส่งออกผลผลิตไปยังประเทศจีนและประเทศ เพื่อนบ้านหลายประเทศ ส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่ มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ที่ดีขึ้นตามลำดับ

นอกจากนี้ นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ได้รับความไว้วางใจและได้รับเลือก ให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาจังหวัดพะเยา 4 สมัย ประธานสภาจังหวัดพะเยา 5 สมัย และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยา 7 สมัย โดยเคยดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ประธานคณะกรรมาธิการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร นอกจากนี้ ยังได้รับเลือกจากสภาผู้แทนราษฎร ให้ดำรงตำแหน่ง รองประธานสภา ผู้แทนราษฎรคนที่ 2 ในสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 24 และสามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างเรียบร้อยได้รับคำชมเชยจากหลายฝ่าย อีกทั้งยังได้รับคัดเลือกจาก สื่อมวลชนสายรัฐสภา ให้เป็นดาวเด่นประจำรัฐสภา ประจำปีพุทธศักราช 2555 และได้รับโล่เกียรติคุณบุคคลดีเด่นในสายช่างภาพสื่อมวลชน ประจำปีพุทธศักราช 2555 – 2556 จากสมาคมช่างภาพสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย

โดยที่ นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ เป็นผู้ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม ในงานวิชาชีพด้านการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งเสริมการปลูกยางพาราในภาคเหนือจนปรากฏเป็นที่ยอมรับทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกร อีกทั้งยังบำเพ็ญประโยชน์ด้านการให้บริการวิชาการด้านการปลูกยางแก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องเสมอมา รวมถึงการรับใช้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ด้วยการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายสมัย นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ที่สละเวลาทั้งกำลังแรงกายและแรงทรัพย์ สนับสนุนโครงการและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องนำชื่อเสียงมาสู่ตนเองและครอบครัว ดำรงไว้ซึ่งเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในฐานะศิษย์เก่า ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนอย่างไพศาล อีกทั้งได้ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี แก่ศิษย์เก่าและคนทั่วไป เป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการยอมรับจากทั้งองค์กรภาครัฐ และเอกชน นับเป็นบุคคลที่มีเกียรติประวัติและคุณสมบัติเหมาะสม สมควรได้รับพระราชทานปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรชนบท เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

หมายเหตุ: ข้อมูลจากหนังสือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 วันที่ 1-2 มีนาคม 2557