ข้อมูลผู้รับรางวัล

ผู้รับรางวัล : นางสาวนิศากานต์ จังพล

ประเภทของผู้รับรางวัล : นักศึกษา

หน่วยงาน/สังกัด : สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

 

ข้อมูลรางวัลที่ได้รับ