ต๋าแหล๋ว

“ต๋าแหลว” ในภาษาเหนือหมายถึง ตาเหยี่ยว  เป็นเครื่องหมายทางพิธีกรรมตามความเชื่อของคนล้านนา  เพื่อแสดงอาณาเขตที่มีเจ้าของ เขตหวงห้าม และยังเชื่อว่าจะสามารถปกป้องพื้นที่นั้นให้คลาดแคล้วจากภัยพิบัติทั้งปวง และจะนำมาใช้ในพิธีแฮกนาด้วย “ต๋าแหลว” ทำจากไม้ไผ่ที่จักเป็นตอกแผ่นบาง…

Read More »

การแฮกนาปลูกข้าว

สังคมไทยปลูกข้าวเพื่อการบริโภคมาตั้งแต่ยุคโบราณกาล เรียกได้ว่า  ข้าวเป็นแหล่งอาหารที่หล่อเลี้ยงคนในสังคมไทย  ดังนั้นการผลิตข้าวจึงเป็นสิ่งสำคัญในวิถีชีวิตของคนไทย  การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากปราชญ์ชาวบ้านที่มีอาชีพทำนารวมไปถึงการประกอบพิธีกรรมที่เกี่ยวกับเกษตรกรรม  ความเชื่อเกี่ยวกับข้าว สามารถใช้เป็นอุบายให้มนุษย์อยู่กับธรรมชาติได้อย่างเหมาะสมและสมดุลย์ พิธีกรรมการปลูกข้าวจึงถือกำเนิดขึ้น กลายเป็นวัฒนธรรมสืบเนื่องต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน  อันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของผู้ที่ประกอบอาชีพการทำนา…

Read More »

กิจกรรมปลูกข้าวแบบล้านนา

ฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเลคชั่นพิเศษ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการปลูกข้าวแบบล้านนา ภายใต้โครงการ “แฮกนาปลูกข้าวและแฮกเกี่ยวข้าวชาวล้านนา” โดย พ่อครูนิคม พรหมมาเทพย์ ปราชญ์ชาวบ้านที่มีอาชีพทำนามาตลอดชีวิต…

Read More »

خرید vpn خرید آی پی ثابت