Services

การให้บริการ

1) ให้บริการแบบชั้นปิด (ให้บริการเฉพาะในพื้นที่ที่จัดไว้ให้)  ฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ ชั้น 3 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2) เวลาเปิดบริการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. (วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ)

ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ

1)  เอกสารจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เช่น เอกสารการประชุม เอกสารเหตุการณ์สำคัญ เอกสารหน่วยงาน เอกสารส่วนบุคคล กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และเอกสารอื่นที่สำคัญต่อประวัติและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย

2) หนังสือ สิ่งพิมพ์ ที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เช่น หนังสืออนุสรณ์ ทำเนียบรุ่น สูจิบัตร รายงานประจำปี ตำรา รายงานการวิจัย จดหมายข่าว กฤภาคข่าว ผลงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย และหนังสือที่เกี่ยวกับท้องถิ่นภาคเหนือ (ให้บริการที่ชั้น ปกติ)

3) เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ เช่น ภาพถ่าย ฟิล์ม สไลด์ วีดิทัศน์ แผ่นพับ โปสเตอร์

4) เอกสารจดหมายเหตุประเภทแผนที่ แผนผัง แบบแปลน พิมพ์เขียว

5) เอกสารจดหมายเหตุประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น Diskette, CD, DVD

6) วัตถุจดหมายเหตุ เช่น ของที่ระลึก เสื้อ ถ้วยรางวัล ฯลฯ

7) คอลเล็กชั่นพิเศษ (Special Collection) ให้บริการในรูปแบบออนไลน์ เช่น องค์ความรู้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รางวัลเกียรติยศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ออนไลน์ ประวัติศาสตร์จากคำบอกเล่า ข้อมูลท้องถิ่นภาคเหนือ

خرید vpn خرید آی پی ثابت