วัดแม่แฝกหลวง


ประวัติแม่แฝกหลวง

วัดแม่แฝกหลวง ตั้งอยู่เลขที่ 77 บ้านแม่แฝก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 4 ไร่ 10 ตารางวา นส.3 เลขที่ 140 อาณาเขตทิศเหนือประมาณ 10.18 วา จรดถนนหมู่บ้านและลำเหมือง ทิศใต้ประมาณ 20.23 วา จรดถนนของวัดและลำเหมือง ทิศตะวันออกประมาณ 21.14 วา จรดบ้านของราษฏร ทิศตะวันตกประมาณ 16.39 วา จรดบ้านของราษฏร อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถทรงไทยโบราณ วิหาร ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์และโรงครัว

วัดแม่แฝก สร้างเมื่อ พ.ศ. 2100 มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า วัดแม่แฝกหลวง เดิมชื่อวัดสบแฝก ผู้เริ่มสร้างวัด คือ ท้าวหมุดท้าวจักรและท้าวเมืองมา ในแบบกรอกประวัติวัดแจ้งว่า วัดแม่แฝก ได้รับพระราชทานคามสีมา เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2466 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 8 เมตร ยาว 10 เมตร

Author: Yaowapa Kuankhum

Photograph by Asek Petfuang