วัดศรีทรายมูล (แม่แต)


ประวัติและความเป็นมา

วัดศรีทรายมูล (แม่แต) ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 77 หมู่ที่ 5 ตําบลแม่แฝก อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดมหานิกาย มีเนื้อที่ตั้งวัด 3 ไร่ 3 งาน 65 ตารางวา ทิศเหนือจดเหมือง ทิศใต้จดทางเดิน ทิศตะวันออกจดูทางเดิน ทิศตะวันตกจัดเหมืองสาธารณะและ แม่น้ำปิง ที่ดินดังกล่าว ร.อ.อ. เจ้าสุริยะวงค์ สิโรรส มอบถวายเป็น ที่ตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ. 2414 จน ถึงปัจจุบัน

วัดศรีทรายมูล เดิมชื่อวัด (แม่แต) นามนี้ชาวบ้านแม่แต บวกค้าง อําเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ ได้อพยพครอบครัวมาตั้งถิ่นฐาน เลยใช้นามนี้ว่า บ้านแม่แต หรือวัดแม่แต ต่อมาทางคณะสงฆ์ได้เปลี่ยนชื่อนามวัดนี้เสียใหม่ว่า “วัดศรีทรายมูล” และวัดนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2509 และได้ผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2540 ต่อมาได้มีผู้ใหญ่ใจบุญคือ เจ้าแม่หมู สิโรรส ได้มีศรัทธาแรงกล้า ได้สร้างพระเจดีย์ถวายเป็นพุทธบูชา ในวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2510 เดือนเก้าเหนือ ออก 15 ค่ำ วันศุกร์เพื่อ ไว้ที่สักการะบูชา

Author: Yaowapa Kuankhum

Photograph by Asek Petfuang