ประติมากรรมคนลากเกวียน


 ประติมากรรมคนลากเกวียน มีการไขข้อข้องใจของศิษย์เก่าแม่โจ้ แต่ยังสรุปไม่ได้ว่าควรเป็นภาพในปีไหนและบุคคลในภาพชื่ออะไรบ้าง ก่อนที่จะมีพิธีเปิดงานประติมากรรมคนลากเกวียนที่ลานจัตุรัสนานนาชาติในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2547 นายสงวน จันทะเล ที่ปรึกษาอธิการบดี ได้รับมอบหมายหน้าที่จาก รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช อธิการบดีในช่วงนั้น ให้สืบหาชื่อบุคคลและที่มาของภาพดังกล่าวให้ได้ ซึ่งในเวลาในการสอบถามจากบุคคลหลายท่าน ก็ทราบไม่แน่ชัดและไม่ยืนยันว่าเป็นภาพในปี พ.ศ. ใด จนได้ข้อมูลจากรุ่นพี่อาวุโสรุ่นที่ 2 พี่วิชัย พี่วิเชียน และพี่สมบูรณ์ แสงแก้ว ทำให้ทราบว่าบุคคลในภาพ มีชื่อ ดังนี้

หน้าเกวียน บุญรอด บุญบงการ

หน้าล้อ พยนต์ ศรลัมภ์

หน้าล้อ แถว สิทธิพงษ์

หลังเกวียน ผิว โกมลวณิชย์ 

 

งานรูปปั้นเหมือนคนลากเกวียน (งานหนักไม่เคยฆ่าคน) เริ่มก่อสร้างเมื่อ 16 ธันวาคม 2546 เสร็จสิ้นเมื่อ 30 มกราคม 2547 และส่งมอบให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2547 ด้วยงบประมาณ 430,000 บาท และถือเป็นความภาคภูมิใจของลูกแม่โจ้รุ่น 65 ที่ได้สร้างอนุสรณ์ไว้เตือนใจให้กับลูกแม่โจ้ทุกรุ่น อนึ่ง ประติมากรรมดังกล่าวนี้ ปัจจุบันได้ย้ายไปไว้ที่สวนพิรุณ เพราะมหาวิทยาลัยได้มีโครงการก่อสร้างลานจัตุรัสนานาชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2550

ที่มา : บันทึกแม่โจ้ ความคิด ชีวิต ตำนาน หน้า195-196