อนุสาวรีย์ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย คนต้นแบบลูกแม่โจ้ “งานหนักไม่เคยฆ่าคน”


อนุสาวรีย์ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย คนต้นแบบลูกแม่โจ้ “งานหนักไม่เคยฆ่าคน” แนวความคิดการจัดสร้างอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย ครั้งแรกเกิดขึ้นภายหลังจากเสร็จพิธีพระราชทานเพลิงศพท่าน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2528 โดยองค์การนักศึกษาแม่โจ้ ซึ่งมี นายจรูญ พุทธจรรยา (ดร.จรูญเกียรติ ภัทรมนตรสินพุทธจรรยา) นายกองค์การนักศึกษาแม่โจ้ (แม่โจ้ 48) และศิษย์เก่าแม่โจ้จำนวนหนึ่ง ได้หารือร่วมกันพิจารณา หาทุนการจัดสร้างอนุสาวรีย์รูปเหมือนของศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้ายไว้เป็นที่ระลึกสักการะของชาวแม่โจ้ ด้วยคุณความดีของท่านที่สร้างและพัฒนาแม่โจ้ ให้เจริญเติบโต จนเป็นมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในปัจจุบัน

แม้การรณรงค์หาทุนการจัดสร้างอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย ในช่วงแรกนั่น แต่งานก็ยังไม่ลุล่วง จนถึงวาระที่รองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ เที่ยงตรง ดำรงตำแหน่งอธิการบดี(พฤษภาคม 2532- 2 พฤษภาคม 2540)ได้ดำเนินงานอย่างจริงจัง โดยสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ซึ่งขณะนั้น ดร.อำนวย ยศสุข เป็นนายกสมาคม ได้ใช้เงินรายได้ ส่วนหนึ่งสมทบกับเงินของศิษย์เก่าแม่โจ้ เพื่อดำเนินการจัดสร้าง โดยมีพิธีการวางศิลาฤกษ์อนุสาวรีย์ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2533 บริเวณลานหน้าอาคารสำนักหอสมุดกลาง “วิภาต บุญศรี วังซ้าย” แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2535 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีพระเมตตาเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อเป็นองค์ประธานพิธีเปิดอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ชาวแม่โจ้สือต่อไป

งานรำลึกวันวิภาต บุญศรี วังซ้าย (30 ตุลาคม) บรรดาศิษย์เก่าแม่โจ้ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้กำหนดวันที่ 30 ตุลาคม (วันถึงแก่อนิจกรรม)เป็น “วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย” เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านได้สร้างและพัฒนาแม่โจ้ให้เจริญ เป็นผู้มีคุณูปการต่อวงการอาชีวเกษตรของประเทศไทย ผู้เป็นต้นแบบนักต่อสู้เอาชนะอุปสรรค และปลดแอกข้อจำกัดของวงการอาชีวเกษตรในอดีต เป็นคนต้นแบบลูกแม่โจ้ ตามปรัชญา “งานหนักไม่เคยฆ่าคน” อันเป็นอัตลักษณ์คติพจน์ลูกแม่โจ้ ในปัจจุบัน

ที่มา : บันทึกอดีตแม่โจ้ มาตุภมิแห่งความภาคภูมิ หน้า139 – 141