การประชุมสัมมนาวิชาการล้านนาคดีศึกษา


การประชุมสัมมนาวิชาการล้านนาคดีศึกษา

นางสาวเบญจรัตน์ ศุภอุดมฤกษ์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจจดหมายเหตุและสารนิเทศท้องถิ่น สำนักหอสมุด พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มภารกิจจดหมายเหตุและสารนิเทศท้องถิ่น จำนวน 4 คน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2558 : ล้านนาในกระแสความเปลี่ยนแปลง เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านล้านนาคดีศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และเพื่อเผยแพร่ข้อมูลล้านนาคดีศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัย โรงเรียน รวมถึงผู้สนใจและประชาชนทั่วไป