นายสมบัติ นิ่มเงิน

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพืชไร่

นายสมบัติ นิ่มเงิน สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตปทุมธานี จากนั้นศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน เอกพืชสวนประดับ จากสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้) เป็นศิษย์เก่าแม่โจรุ่น 48

ในด้านการทำงาน นายสมบัติ นิ่มเงิน ได้นำความรู้ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถจนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน โดยเริ่มต้นทำงานในบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ เมล็ดพันธุ์ จำกัด ตำแหน่งพนักงานการตลาด เมื่อพุทธศักราช 2534 และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ จำกัด อาทิ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการเขตขาย พุทธศักราช 2537 และเลื่อนตำแหน่งเป็นรองผู้จัดการฝ่ายขาย พุทธศักราช 2540 เมื่อพุทธศักราช 2547 ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัทเจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ จำกัด ณ พระราชอาณาจักรกัมพูชา ในด้านการบริหาร ท่านเป็นผู้มีความวิริยอุตสาหะ มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานธุรกิจเกษตรแบบครบวงจร โดยใช้ความเชี่ยวชาญในการผลิตข้าวโพดเป็นพื้นฐานในการต่อยอดธุรกิจ จนเป็นที่ยอมรับและได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และได้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิวส์ จำกัด และบริษัท เจริญแพลนเตชั่น จำกัด ณ พระราชอาณาจักรกัมพูชา

ด้านการเผยแพร่ผลงานเพื่อประโยชน์แก่สาธารณชน นายสมบัติ นิ่มเงิน ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ให้แก่ส่วนราชการ เกษตรกร และผู้นำชุมชนของประเทศไทย และพระราชอาณาจักรกัมพูชา เกี่ยวกับการปลูกข้าวโพดเพื่อเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ การปลูกข้าวและพืชไร่ เพื่อให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นตรงตามความต้องการของตลาดและการลดต้นทุนการผลิต นอกจากนี้ยังสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรแก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด เพื่อเป็นอาหารสัตว์ในเขตพื้นที่ที่ประสบปัญหาด้านน้ำในการเพาะปลูก และใช้ความรู้ความสามารถช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรของประเทศไทยมีอาชีพทางการเกษตรที่มั่นคงและมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นายสมบัติ นิ่มเงิน เป็นผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้หลายประการ โดยสนับสนุนกิจการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้อย่างต่อเนื่อง อาทิ เป็นผู้ประสานงานในการสนับสนุนทุนการศึกษาของบริษัทให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ต่อเนื่องทุกปี เป็นผู้ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในพระราชอาณาจักรกัมพูชากับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และด้านการศึกษา อีกทั้งให้ความอนุเคราะห์ในการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน รายวิชาสหกิจศึกษาในพระราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

โดยที่ นายสมบัติ นิ่มเงิน เป็นผู้ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม ในงานวิชาชีพจนปรากฏเป็นที่ยอมรับ เป็นประโยชน์และแบบอย่างที่ดีแก่คนทั่วไป เป็นผู้บำเพ็ญกรณียกิจด้วยความคิดริเริ่มจนเกิดประโยชน์แก่สังคมและเป็นผู้ประกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งทำคุณประโยชน์สำคัญให้แก่สถาบันเป็นอเนกประการ จึงนับเป็นบุคคลผู้มีเกียรติประวัติและมีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรได้รับพระราชทานปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพืชไร่ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

หมายเหตุ: ข้อมูลจากหนังสือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 39 วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560