นายสุทัน นามจักร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

นายสุทัน นามจักร สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้) เมื่อพุทธศักราช 2511 เป็นศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 28 และระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต จากคณะศึกษาศาสตร์ (ศึกษาศาสตร์ – เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อพุทธศักราช 2517

ด้านประวัติการทำงาน นายสุทัน นามจักร เริ่มทำงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์ ที่วิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้) เมื่อพุทธศักราช 2512 ต่อมาสอบบรรจุตำแหน่งอาจารย์ที่โรงเรียนยุพราช วิทยาลัย เมื่อพุทธศักราช 2513 จากนั้นได้เข้าทำงานเป็นพนักงานของธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ เมื่อพุทธศักราช 2517 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลำปาง เมื่อพุทธศักราช 2528 ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการสาขา ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เมื่อพุทธศักราช 2529 และยังได้เป็นวิทยากรของธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อฝึกอบรมพนักงานตามสาขาต่าง ๆ เมื่อพุทธศักราช 2531 ต่อมาได้ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสาขา ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อพุทธศักราช 2533 และยังได้รับแต่งตั้งให้เป็นเหรัญญิกของสโมสรโรตารี เมื่อพุทธศักราช 2534 ต่อมาได้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการสาขา ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพระราม 9 กรุงเทพมหานคร และได้รับเชิญ เป็นอาจารย์พิเศษสอนเรื่องการเงินการธนาคารให้แก่คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อพุทธศักราช 2536 จากนั้นได้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการสาขา ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพระราม 2 กรุงเทพมหานคร เมื่อพุทธศักราช 2540 หลังจากนั้น ตั้งแต่พุทธศักราช 2542 จนถึงปัจจุบัน ได้ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ท.ธัญพรยานยนต์ ร้าน S.T.Auto Service อาคารพาณิชย์และห้องชุด

นายสุทัน นามจักร ได้รับเลือกเป็นศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น เมื่อพุทธศักราช 2546 และได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ของโรงเรียน เมื่อพุทธศักราช 2548

ด้านผลงานอาชีพซึ่งแสดงถึงความสำเร็จอันเป็นแบบอย่างที่ดีนั้น นายสุทัน นามจักร เป็นผู้ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมในการประกอบธุรกิจ ทั้งกิจการร้านจำหน่ายยางรถยนต์ แบตเตอรี่น้ำยาทายางรถยนต์ และประสบความสำเร็จในธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยลงทุนก่อสร้างอาคารห้องพักให้เช่า และซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ อีกทั้งยังเป็นนักกอล์ฟทีมชาติอาวุโส ตั้งแต่พุทธศักราช 2545 – 2558

ด้านการเผยแพร่ผลงานเพื่อประโยชน์แก่สาธารณชน นายสุทัน นามจักร ได้ใช้ความรู้ความสามารถด้านกีฬากอล์ฟ และเป็นผู้ฝึกสอนกีฬากอล์ฟให้แก่ เยาวชน โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังเป็นผู้ทำคุณประโยชน์สำคัญให้แก่ สถาบันเป็นอเนกประการโดยส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งด้านการกีฬา รวมทั้งกิจกรรมด้านอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อย่างต่อเนื่อง

โดยที่ นายสุทัน นามจักร เป็นผู้ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมในงานวิชาชีพจนปรากฏเป็นที่ยอมรับ เป็นประโยชน์และแบบอย่างที่ดีแก่คนทั่วไป เป็นผู้บำเพ็ญกรณียกิจด้วยความคิดริเริ่มจนเกิดประโยชน์แก่สังคม รวมทั้งเป็นผู้ทำคุณประโยชน์สำคัญให้แก่สถาบันเป็นอเนกประการ จึงนับเป็นบุคคลผู้มีเกียรติประวัติและมีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรได้รับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นเกียรติประวัติ สืบไป

หมายเหตุ: ข้อมูลจากหนังสือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 39 วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560