ที่มาและความสำคัญ

ปัจจุบันการขยายตัวทางเศรษฐกิจและระบบตลาดการค้าระหว่างประเทศส่งผลให้เกิดการแข่งขันด้านคุณภาพของสินค้าและบริการเพิ่มมากยิ่งขึ้น ประกอบกับการปฏิบัติตามกรอบกติกาการค้าเสรีของ World Trade Organization (WTO) จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบการผลิตและการตรวจสอบเพื่อออกใบรองรับรองคุณภาพตามาตรฐานสากล เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในสินค้าและบริการ การสร้างการยอมรับในสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศไทยเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพและความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น
มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ของประเทศผู้นำเข้าสินค้าเกษตรอินทรีย์รายใหญ่ของโลก มีความสำคัญ ก่อให้เกิดการสร้างมาตรฐานการผลิตด้านเกษตร ดังนั้นจึงต้องการให้เกษตรกรไทยได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ต้นแบบการทำเกษตรที่ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

ผู้ประสานงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาเกษตรป่าไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
แหล่งที่มา : http://www.phrae.mju.ac.th/ext/organic-agriculture/
VDO : https://youtu.be/PqI_LUNBQz8