สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ลงนามความร่วมมือ วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาและกัญชงเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์กับกรมการแพทย์ และองค์การเภสัชกรรม เพื่อร่วมวิจัยและพัฒนาพืชกัญชาและกัญชงในระบบเกษตรอินทรีย์ในระดับอุตสาหกรรม โดยได้ปลูกกัญชาจำนวนทั้งสิ้น 16,700 ต้น เป็นแปลงปลูกกัญชาที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน

กิจกรรมสำคัญของฐานเรียนรู้

  1. จัดนิทรรศการ ให้องค์ความรู้เกี่ยวกับพืชกัญชาและกัญชง ในเรื่อง ลักษณะของกัญชากัญชง การนำไปใช้ประโยชน์ การปลูกพืชกัญชาและการจัดการแปลงปลูก เป็นต้น
  2. ถ่ายภาพกับแปลงปลูกกัญชารูปแบบการปลูกนอกโรงเรือน (Out Door)
  3. ให้องค์ความรู้เรื่องการผลิตปัจจัยการผลิตพืชในระบบอินทรีย์ เช่น การผลิตปุ๋ยหมักระดับอุตสาหกรรม การเลี้ยงไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์ เป็นต้น

*หมายเหตุฐานเรียนรู้นี้จัดขึ้นภายใต้โครงการเปิดฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Maejo Open Farm 14 – 17 มกราคม 2564

ผู้รับผิดชอบ

หัวหน้าโครงการ ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช
ผู้ร่วมโครงการ นายไพบูลย์ โพธิ์ทอง
โทร ภายใน 3730 มือถือ 084-4888374

ผู้ประสานงาน

นายไพบูลย์ โพธิ์ทอง
โทร ภายใน 3730 มือถือ 084-4888374

Location