เกี่ยวกับโครงการ

     ประเทศไทย มีความหลากหลายด้านพันธุ์พืช ประมาณ 15,000 ชนิด มีข้อมูลการศึกษาทบทวนพันธุ์ไม้เพียงประมาณ 4,000 ชนิด นับว่ามีข้อมูลทางชีววิทยา และนิเวศวิทยาของแต่ละชนิดน้อยมาก อีกทั้งภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากพืชนับวันที่จะสูญหายตามวัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแหลงของโลกปัจจุบัน โดยเฉพาะพันธุกรรมพืชดั้งเดิมซึ่งมีความแข็งแรง ทนต่อโรคและศัตรูพืชการจัดตั้งศูนย์พรรณไม้และพืชผักพื้นถิ่นจังหวัดแพร่ และภาคเหนือตอนบน จึงเป็นแนวทางที่จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์ โดยให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ถ่ายทอดข้อมูล แลกเปลี่ยนและสนับสนุนพันธุ์ไม้แก่เยาวชน ประชาชนและผู้ที่สนใจ เพื่อให้ประชาชน เยาวชนเกิดความรักความเข้าใจในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมที่หลากหลายของการบริโภคผักพื้นถิ่นที่สั่งสม จากบรรพบุรุษมานานที่ทำให้เกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพและการตระหนักถึงคุณค่าของส่งแวดล้อม และเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของผักพื้นถิ่น นำไปสู่การวางแผนอย่างรอบครอบ ยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต่อยอดองค์ความรู้บนฐานทรัพยากรในท้องถิ่นนำมาใช้ให้มีประโยชน์สูงสุดและนำไปสู้ความยั่งยืนต่อไป

ทีมงาน

อาจารย์ ดร.มลฑล นอแสงศรี ผู้รับผิดชอบศูนย์การเรียนรู้
นายจิรัฎฐ์ พะวัน ผู้จัดทำโครงการ
นางสาวมิรันดา จึงวานิช ผู้จัดทำโครงการ
อาจารย์ ดร.วัชรี เลขะวิพัฒน์ อาจารย์ผู้ปรึกษาโครงการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

 

เข้าสู่ฐานข้อมูล