ความเป็นมาเกษตรทฤษฎีใหม่
ปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำรงชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 40 ปีแล้ว (2517) ตั้งแต่ก่อนวิกฤติทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

ทรงประกาศเกษตรทฤษฎีใหม่ครั้งแรกที่แม่โจ้ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2538 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้ทรงประกาศเกษตรทฤษฎีใหม่ครั้งแรกในประเทศไทย ณ อาคารแผ่พืชน์ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ความว่า “ทฤษฎีใหม่เป็นวิธีปฏิบัติการเกษตรอีกแนวทางหนึ่งสำหรับเกษตรกรที่มีที่ดินจำนวนน้อย มีหลักสำคัญอยู่ว่า แต่ละแปลงจะแบ่งออกเป็นส่วน สมมติว่าแปลงหนึ่งมี 15 ไร่ จะปลูกข้าว 5 ไร่ ปลูกไม้ผล พืชไร่ และพืชผักสวนครัว 5 ไร่ ขุดสระน้ำ 3 ไร่ ปลูกที่อยู่อาศัยและอื่น ๆ อีก 2 ไร่” ผู้เยี่ยมชม แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะได้รับประสบการณ์ ความรู้ และแนวทางในการวางแผนการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ เพื่อทำการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทางของเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีกิจกรรมภายในแปลงสาธิตดังกล่าว จำนวนกว่า 9 กิจกรรม ที่รอให้ผู้เยี่ยมชมเข้ามาศึกษาหาความรู้

กิจกรรมในแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกอบด้วย 9 กิจกรรมได้แก่

  1. กิจกรรมการปลูกพืชผัก
  2. กิจกรรมการปลูกกล้วย
  3. กิจกรรมการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น
  4. กิจกรรมการปลูกข้าว
  5. กิจกรรมการผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ
  6. กิจกรรมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
  7. กิจกรรมการเลี้ยงสุกรแบบประยุกต์
  8. กิจกรรมการเลี้ยงปลาในกระชัง
  9. กิจกรรมการปลูกพืชสมุมไพร

*หมายเหตุฐานเรียนรู้นี้จัดขึ้นภายใต้โครงการเปิดฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Maejo Open Farm 14 – 17 มกราคม 2564

ผู้รับผิดชอบ
นายนิคม วงศ์นันตา โทร. 081-951-5287

ผู้ประสานงาน
นายปริญรัฐ กาบจันทร์ โทร. 098-651-4145
นายนัฐสิทธิ์ ฤทธิเดช โทร. 087-360-2451

Location