24, 28

โครงการนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุน จากโครงการวิจัย (research project) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีแนวคิดในการทำวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลนก เพื่อหาจำนวนนกในเขตภาคเหนือตอนบนขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ให้นกเหล่านั้นได้มีชีวิตที่ดีและสามารถดำรงอยู่ในธรรมชาติเพื่อแต่งเติมสีสันและสร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติอย่างยั่งยืนต่อไป โดยรวบรวมข้อมูลทางวิชาการจากหลากหลายแห่ง แสวงหาข้อมูลเชิงภาพถ่ายดิจิทัล การเพิ่มคุณภาพแก่ข้อมูล และการเผยแพร่สารสนเทศให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้บริการวิชาการบนเว็บไซต์หรือเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา การค้นคว้า การวิจัย การพัฒนาเชิงนวัตกรรมทางการเกษตรได้ต่อไป

เข้าสู่ฐานข้อมูล

ข้อตกลงการใช้ระบบฐานข้อมูลนก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ข้อมูลต่างๆที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์นี้ ได้มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้พื้นบ้าน ข้อมูลงานวิจัย เอกสาร ตำราอ้างอิง และเว็บไซต์ต่างๆ รวมทั้งสถานที่ที่มีนกที่เกี่ยวข้องปรากฏอยู่ตามแหล่งต่างๆ ซึ่งทางผู้วิจัยไม่รับผิดชอบผลต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ จากการนำข้อมูลไปใช้ในทุกกรณี

Leave a Reply