โครงการ โรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์

ผศ. ดร. สุรัตน์ นักหล่อ หัวหน้าโครงการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ 

โรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์มีความสําคัญที่จะช่วยลดการสูญเสียของ พืชผักอินทรีย์ ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดการค้าทั้งในและต่างประเทศ และเป็นแหล่ง เรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ของชุมชน นอกจากนี้ยังตอบสนองกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 15 ปี เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชีวิต (University of Life) ภายใต้กรอบการพัฒนา เป็นมหาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย์ (Organic University) มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) และมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Eco University) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ผลิตภัณฑ์เกษตร อินทรีย์จากแปลงผลิตพื้นที่นําร่องด้านเกษตรอินทรีย์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้แก่ พื้นที่ 133 ไร่ ภายในฟาร์มมหาวิทยาลัย พื้นที่ 35 ไร่ของศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา พื้นที่ 17 ไร่ บริเวณคันคลองชลประทาน พื้นที่ 1.5 ไร่ บริเวณพื้นที่คณะผลิตกรรมการเกษตรและพื้นที่นําร่อง 216 ไร่ โครงการบ้านโปงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ซึ่งทําการปลูกผักอินทรีย์ตลอดปี รวมถึง ผลผลิตของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ภายใต้การส่งเสริมของนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย ผลผลิตผักทั้งหมดได้นําเข้าสู่โรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์เพื่อล้างทําความสะอาด ตัดแต่ง คัดบรรจุ และเก็บรักษาตามระบบมาตรฐานสากลของโรงคัดบรรจุพร้อมที่จะจําหน่ายให้แก่ผู้บริโภค ผลผลิตผักอินทรีย์ที่มีความปลอดภัยกับผู้บริโภคนั้น โรงตัดบรรจุต้องผ่านกระบวนการตรวจรับรอง ตามมาตรฐาน จึงเป็นที่มาของโครงการพัฒนาโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์นี้ เพื่อตอบโจทย์ การผลิตพืชผักอินทรีย์ของมหาวิทยาลัยและเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในส่วนกลางน้ํา คือการคัดและบรรจุผลิตผลเพื่อเตรียมส่งต่อไปยังผู้บริโภคต่อไป โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์คือ

  1. เพื่อสร้างและพัฒนาโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  2. เพื่อให้เกิดการนําร่องและเป็นต้นแบบในการผลิตผลผลิตอินทรีย์อย่างครบวงจรตั้งแต่ กระบวนการตัดแต่ง คัดบรรจุ และเก็บรักษารวมถึงการตลาดตามมาตรฐานสากล
  3. เพื่อให้บริการในการคัดบรรจุผลิตผลอินทรีย์แก่เครือข่ายเกษตรกรกลุ่มอินทรีย์ 4. เพื่อเปิดโอกาสทางการตลาดสร้างตราสัญลักษณ์ของผลิตผลอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

แนะนําหัวหน้าโครงการและทีมงาน 

โครงการโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์ เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของทีม คณาจารย์จากคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี ผศ.ดร.สุรัตน์ นักหล่อ เป็นหัวหน้าโครงการ และมีคณะทํางานประกอบด้วย รศ.จักรพงษ์ พิมพ์ พิมล รศ.ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่ ดร.ปวาลี ชมพูรัตน์ และ ตร.แพรวพรรณ จอมงาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ นักหล่อ เป็นอาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร และเป็นผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับผิดชอบดูแล งานด้านเกษตรอินทรีย์ และโครงการพระราชดําริที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ดูแล สําเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาเอกทางด้านเกษตรศาสตร์จาก University of Hohenheim ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน มีความเชี่ยวชาญทางด้านการเกษตร โดยเฉพาะเกษตรอินทรีย์และเกษตรที่สูงที่หลากหลาย เช่น ด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์และเมล็ดพืชอินทรีย์ การผลิตพืชตระกูลถั่ว ระบบการ ปลูกพืชบนที่สูง การจัดการโรงคัดบรรจุผักอินทรีย์และการจัดทําบัญชีต้นทุนสิ่งแวดล้อม ในโรง คัตบรรจุ เป็นต้น

 

รศ.จักรพงษ์ พิมพ์พิมล, รศ.ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่, ดร.ปวาลี ชมพูรัตน์, ดร.แพรวพรรณ จอมงาม

59, 58, 148, 207

โครงการจัดการองค์ความรู้และสื่อสารยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้. (2559) คู่มือเกษตร อินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เชียงใหม่