โครงการ ผลิตอาหารสัตว์และปศุสัตว์อินทรีย์

ผศ. ดร.ทองเลียน บัวฐม หัวหน้าโครงการ

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ในปัจจุบันผู้เลี้ยงสัตว์อินทรีย์มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ยังขาดแคลนวัตถุดิบ และอาหารสัตว์อินทรีย์ที่มีคุณภาพ และโรงงานผลิตอาหารสัตว์อินทรีย์ในประเทศไทยยังมีน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้เลี้ยงสัตว์อินทรีย์ จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดตั้งโรงงานผลิตอาหารสัตว์อินทรีย์ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เลี้ยงสัตว์อินทรีย์ ในปีแรก ของการดําเนินโครงการคือในปี พ.ศ.2558 โครงการได้มีการส่งเสริมและสร้างเครือข่าย ผู้ปลูกพืชอาหารสัตว์อินทรีย์ โดยมีการจัดอบรมการปลูกพืชวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์ และ ให้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์อินทรีย์แก่เกษตรกร จากนั้นเมื่อเกษตรกรได้ผลผลิตให้คืนเมล็ด พันธุ์เท่าจํานวนที่ได้รับไป และรับซื้อวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์ดังกล่าวในราคาที่กําหนดไว้ ร่วมกัน ในเบื้องต้นได้มีการสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกพืชอาหารสัตว์อินทรีย์ ในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง แพร่ น่าน พะเยา และแม่ฮ่องสอน ประมาณ 100 ราย และนํา วัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์ทั้งหมดที่ได้มาใช้ในการผลิตอาหารสัตว์อินทรีย์เพื่อใช้ในฟาร์ม ต้น แบบของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ก่อนขยายไปยังกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์อินทรีย์ต่อไป

โดยโรงงานอาหารสัตว์อินทรีย์จะสามารถผลิตอาหารสัตว์อินทรีย์ประเภทอาหารผง ได้จํานวน 30 ตันต่อวัน (1 วัน คิด 8 ชั่วโมง) ซึ่งจะตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกร ผู้เลี้ยงสัตว์อินทรีย์ ทําให้มีผลิตภัณฑ์จากสัตว์อินทรีย์เข้ามาในอุตสาหกรรมอาหารเชียงใหม่ เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่ให้ความสําคัญและตระหนัก ถึงความปลอดภัยของอาหารและสุขภาพมากขึ้น ผลการดําเนินงานและแนวทางการต่อยอดโครงการ

แนะนําหัวหน้าโครงการและทีมงาน

 

โครงการผลิตอาหารสัตว์และปศุสัตว์อินทรีย์ เป็นการทํางานร่วมกันของคณาจารย์จาก คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร และสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เนื่องจากมีความจําเป็นต้องบูรณาการเอาองค์ความรู้ทั้งด้านการผลิตพืชเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบอาหาร สัตว์ รวมถึงกระบวนการผลิตอาหารสัตว์อินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน โดยการนําของหัวหน้าโครงการคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม ซึ่งเป็นอาจารย์ประจําคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และยังดํารงตําแหน่งบริหารเป็นผู้ช่วยอธิการบดีอีกด้วย โดยอาจารย์มีความเชี่ยวชาญในด้านการ ผลิตสัตว์ปีก โภชนศาสตร์สัตว์ปีก และการผลิตอาหารสัตว์ทั้งสําหรับปศุสัตว์ทั่วไปและปศุสัตว์อินทรีย์

220, 222, 223, 224

โครงการจัดการองค์ความรู้และสื่อสารยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้. (2559) คู่มือเกษตร อินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนสามัญ 12 ดีไซน์

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เชียงใหม่