โครงการการพัฒนาโปรแกรมการจัดการน้ำและปุ๋ยแบบแม่นยํา

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภธิดา อ่ำทอง คณะผลิตกรรมการเกษตร

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

องค์ความรู้

โครงการการพัฒนาโปรแกรมการจัดการน้ำและปุ๋ยแบบแม่นยําสําหรับทําการเกษตรอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาโปรแกรมการคํานวณปริมาณธาตุอาหารโดยใช้ค่าวิเคราะห์ดินสําหรับการปลูกพืชอินทรีย์ และพัฒนาโปรแกรมการให้น้ำสําหรับพืช รวมทั้งจัดทําแผนที่อินทรียวัตถุและฐานข้อมูลความอุดมสมบูรณ์ของดิน (ข้าว และลําไย) ของ อําเภอดอยสะเก็ด สารภี พร้าว จังหวัดเชียงใหม่เพื่อนําข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการส่งเสริมและสนับสนุนการทําการเกษตรแบบอินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้อง

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. การพัฒนาโปรแกรมการคํานวณปริมาณธาตุอาหารโดยใช้ค่าวิเคราะห์ดินสําหรับการปลูกพืชอินทรีย์
  2. จัดทําแผนที่อินทรียวัตถุและฐานข้อมูลความอุดมสมบูรณ์ ของดินภายใต้ระบบการปลูกพืชอินทรีย์ (ข้าว และลําไย)ของจังหวัดเชียงใหม่
  3. เพื่อจัดทําระดับความเหมาะสมของอินทรียวัตถุและความอุดมสมบูรณ์ของดินและประเมินศักยภาพของพื้นที่ในการทําเกษตรอินทรีย์
  4. เพื่อนําข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการส่งเสริมและ สนับสนุนการทําการเกษตรแบบอินทรีย์และคําแนะนําให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องรวดเร็ว

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. รูปแบบที่ถูกต้องของสมการทํานายปริมาณน้ําในดินชนิด ต่างๆ
  2.  รูปแบบการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่เหมาะสมตามแนวคิดการจัดการ ธาตุอาหารเฉพาะที่
  3.  ต้นแบบรูปแบบการใช้จัดการน้ําที่เหมาะสม ตามแนวคิดการ จัดการน้ําเฉพาะที่ ต้นแบบโปรแกรมการคํานวณจัดการน้ำและการคํานวณปุ๋ยแบบเฉพาะที่ สําหรับการปลูกพืชอินทรีย์ต้นแบบโปรแกรมการคํานวณจัดการน้ำ และการคํานวณปุ๋ยแบบเฉพาะที่ สําหรับการปลูกพืชอินทรีย์

การนําไปใช้ประโยชน์

จากงานวิจัยดังกล่าวสามารถนําไป ข้อมูล ที่ได้นําไปส่งเสริม ให้เกษตรกรในพื้นที่

 

ภาพหน้าปกจาก https://pixabay.com/

225, 226, 227, 228

สํานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เชียงใหม่