ฐานข้อมูลสมุนไพรในตำรับยาหมอพื้นบ้านล้านนา
Maejo Lanna Medicine : MLM

โครงการนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุน จากโครงการวิจัย (research project) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีแนวคิดในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนส่วนใหญ่ หันมาให้ความสนใจในการดูแลรักษาและป้องกันสุขภาพของตนเองกันมากขึ้น รวมถึงการที่รัฐบาลมีนโยบายด้านสุขภาพในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ ซึ่งปัจจุบันการใช้ยาสมุนไพรในการดูแลสุขภาพและรักษาโรคภัยไข้เจ็บ กำลังได้รับความนิยมมากขึ้น มีตำรับยาที่มีส่วนประกอบของพืชต่าง ๆ ที่ได้รับการสืบทอดมาจากหมอพื้นบ้านหลายตำรับมากมาย ซึ่งในปัจจุบันกำลังจะสูญหายไปตามกาลเวลา คนรุ่นใหม่ไม่สนใจที่จะสืบทอดทรัพย์สมบัติทางภูมิปัญญานี้ นอกจากนั้น พืชสมุนไพรที่หายากบางชนิดถูกนำออกจากป่าตามธรรมชาติจนลดจำนวนลงอย่างมาก และสมุนไพรบางชนิด ชุมชนในพื้นที่ยังไม่รู้จัก (วงศ์สถิต ฉั่วกุล และคณะ, 2554) และการส่งเสริมการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประกอบกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำทางด้านการเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านพืชสมุนไพรประเภทต่างๆ โดยเฉพาะพืชสมุนไพรที่เป็นประโยชน์ต่องานสาธารณสุขมูลฐาน ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพร ในการดูแลสุขภาพและรักษาโรคภัยไข้เจ็บตามตำรับยาที่มีส่วนประกอบของพืชสมุนไพรชนิดต่าง ๆ ที่ได้รับการสืบทอดมาจากหมอพื้นบ้านหลายตำรับมากมาย ซึ่งในปัจจุบันกำลังจะสูญหายไปตามกาลเวลา จึงได้มีแนวคิดในการทำวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศพืชสมุนไพรในตำรับยาหมอพื้นบ้านในภาคเหนือตอนบนขึ้นมา โดยมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Database) และสารสนเทศ ให้มีรูปแบบการเข้าถึงฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและศักยภาพที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้มากขึ้น มีการแสดงความหลากหลายทางชีวภาพของพืชสมุนไพร ตามชื่อพืช ไทย/อังกฤษ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อท้องถิ่น รูปสมุนไพร โรคหรืออาการที่สมุนไพรมีสรรพคุณรักษา เป็นต้น อันจะนำไปสู่การส่งเสริม สนับสนุน และช่วยอนุรักษ์ตำรับยาไทยจากพืชสมุนไพรตามตำรับยาหมอพื้นบ้าน ที่หายาก ใกล้สูญพันธ์ ให้คงอยู่และยั่งยืนตลอดไป

เข้าสู่ฐานข้อมูล

(Visited 53 times, 1 visits today)