16, 30, 31, 46

การหมักปุ๋ยระบบกองเติมอากาศ (Aerated Static Pile Composting System)

เป็นผลจากการวิจัยและพัฒนาของ คณาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร คณะวิศวกรรมและ อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกอบด้วย อ. ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร ผศ. เสมอขวัญ ตันติกุล และ อ. ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร ซึ่งได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2545 โดยมีโจทย์วิจัยที่จะศึกษาศักยภาพของระบบกองเติมอากาศ ในการนำมาผลิตปุ๋ยหมักในเชิงพาณิชย์ของชุมชน โดยไม่ต้องพลิกกลับกองปุ๋ย ซึ่งเป็นข้อจำกัดของการผลิตปุ๋ยหมักที่ผ่านมาของเกษตรกร

จากผลการวิจัย พอจะสรุปได้ว่าการหมักปุ๋ยระบบกองเติมอากาศเป็นนวัตกรรมที่เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ในการผลิตปุ๋ยหมัก ที่มีความเหมาะสมกับบริบทของเกษตรกรในชนบทไทย สามารถผลิตปุ๋ยหมักในเชิงพาณิชย์เป็นอาชีพเสริมได้ โดยไม่ต้องพลิกกลับกองปุ๋ย และได้ผลผลิตในเวลาอันสั้น การผลิตปุ๋ยหมักของชุมชนไม่ว่าจะใช้เองหรือเพื่อจำหน่าย ย่อมส่งผลดีต่อระบบเกษตรอินทรีย์ซึ่งเป็นนโยบายแห่งชาติ เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจของชุมชน และเป็นการนำประโยชน์กลับคืนจากเศษพืชแทนการเผาทำลาย อันจะเป็นการช่วยอนุรักษ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่ง

สำหรับท่านที่สนใจประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรม สามารถติดต่อขอรับการฝึกอบรมได้ในรูปของหมู่คณะ โดยแจ้งมายังที่อยู่ต่อไปนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ข้อมูลการติดต่อ

อาจารย์ ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทร 06 917 4846 e-mail: teesawang@yahoo.com

เข้าสู่เว็บไซต์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *