ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเห็ดป่าแม่โจ้

นายสันต์ชัย มุกดา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

วัตถุประสงค์ของศูนย์

1. เพื่อศึกษารวบรวมความหลากหลายของสายพันธุ์เห็ดปุาและภูมิปัญญาในการจัดการและใช้ประโยชน์จากเห็ดปุาในแต่ละชุมชน
2. เพื่อศึกษาระบบนิเวศที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเห็ดปุาชนิดต่าง ๆ และคัดเลือกสายพันธุ์เห็ดปุาที่มีศักยภาพ
3. ศึกษาวิธีการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์เพื่อคืนสู่ธรรมชาติและเพิ่มมูลค่าโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเห็ดแต่ละชนิด
4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากปุาอย่างยั่งยืน และเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะชน

พันธกิจของศูนย์

1. ศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดราในประเทศไทยโดยเฉพาะสายพันธุ์ที่พบในเขตภาคเหนือ โดยดำเนินการร่วมกับชุมชนอย่างใกล้ชิด
2. จัดทำฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดราที่พบในประเทศไทยโดยเฉพาะในเขตภาคเหนืออย่างเป็นระบบและทันสมัย ตลอดจนดำเนินการจัดแสดงตัวอย่างเห็ดราทั้งแบบพิพิธภัณฑ์มาตรฐานทั่วไป และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต
3. ศึกษาภูมิปัญญาพื้นบ้าน สหวิทยาการและเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะนำมาประยุกต์ใช้และพัฒนาการเพาะเลี้ยงและใช้ประโยชน์จากเห็ดราที่มีศักยภาพ
4. ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีของศูนย์ศูนย์วิจัยและพัฒนาเห็ดปุาแม่โจ้ สู่หน่วยงานของรัฐและเอกชนตลอดจนชุมชนทั่วไป ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

ทีมบริหารศูนย์ ประกอบด้วย

1) นายสันต์ชัย มุกดา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
2) ดร. ดำรงค์ ปินทะนา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝุายบริหาร
3) ดร. สุธีรา ทองกันทา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝุายวิจัยและพัฒนา
4) ดร. สุมิตร อธิพรหม ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝุายประสานงานและกิจการพิเศษ
5) ดร. ศุลิเชษฐ์ ทองกล่ำ ตำแหน่ง กรรมการ
6) ดร. สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร ตำแหน่ง กรรมการ

สถานที่ตั้งศูนย์ ณ ………………………………………ยังไม่มีสถานที่ตั้งศูนย์…………………………………………..
มีหน่วยงานประจำของส่วนงาน ที่สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ ได้แก่ ……ฐานเรียนรู้เห็ดแม่โจ้……….

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน

ฐานเรียนรู้การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ สาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาสัยแม่โจ้ โทร.053-873670 , 053-878596

2563