ศูนย์ปฏิบัติการธนาคารเมล็ดพันธ์ุพืช อพ.สธ. คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อาจารย์ วินัย แสงแก้ว

คณะผลิตกรรมการเกษตร

วัตถุประสงค์ของศูนย์

2.1 เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
2.2  เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรมสร้างรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดเก็บเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อการอนุรักษ์แก่บุคคลากรขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาที่ร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. หน่วยงานของรัฐ และองค์กรเอกชน
2.3  เพื่อร่วมสำรวจในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ.
2.4  เพื่อจัดเก็บเมล็ดพันธุ์พืชท้องถิ่นที่มีการใช้ประโยชน์ทั้ง อาหาร ยา เครื่องนุ่งห่ม และที่อยู่อาศัยที่อาจจะสูญหายไปจากท้องถิ่นให้คงอยู่เป็นทรัพย์สมบัติของชาติต่อไป
2.5 เพื่อเพื่อให้สมาชิกเครือข่ายได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเห็นความสำคัญของการจัดเก็บเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
2.6 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์พืช อพ.สธ. ดอยอินทนนท์
2.7  เพื่อสนองแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับการก้าวสู้เป็น Green university และการเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (eco university) และนโยบายการสนองพระราชดำริ

พันธกิจของศูนย์

3.1 เป็นศูนย์ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านธนาคารเมล็ดพันธุ์พืช อพ.สธ.

3.2  เป็นศูนย์บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชจากเครือข่ายที่ร่วมสนองงาน พระราชดำริ อพ.สธ.ทั่วประเทศ

3.3  เป็นศูนย์ศึกษาวิจัยด้านเทคโนโลยีธนาคารเมล็ดพันธุ์พืช

3.4  เป็นศูนย์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีธนาคารเมล็ดพันธุ์พืช

การบริหารจัดการศูนย์

หัวหน้าศูนย์ ได้แก่ นายวินัย แสงแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิทยาการสมุนไพร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ทีมบริหารศูนย์ ประกอบด้วย
1) คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร ประธานคณะกรรมการ
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุฒิสรรค์ เครือคำ รองประธานคณะกรรมการ
3) ดร. ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ กรรมการ
4) นางสาวณัฐฐิญา กงภูธร กรรมการ
5) อาจารย์ ดร. ประนอม ยังคำมั่น กรรมการ
6) อาจารย์ ดร. แสงเดือน อินชนบท กรรมการ
7) อาจารย์ วินัย แสงแก้ว เลขานุการและคณะกรรมการ

สถานที่ตั้งศูนย์ ณ ห้องเอื้องกระเป๋าปิด ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ (อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

 

2560