ศูนย์ทดสอบ วิจัยและพัฒนากัญชง มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้สร้างผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน

สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ศูนย์ทดสอบ วิจัยและพัฒนากัญชง (Hemp Research and Development Center, HRDC) เป็นหน่วยงานภายใต้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีเป้าหมายในการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสนับสนุนกัญชงอุตสาหกรรม (Eco system for supporting industrial Hemp) มีกิจกรรมหลักดังนี้
1) รับทดสอบ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านปัจจัยการผลิตที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของกัญชงสายพันธุ์ต่างประเทศจากเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2) พัฒนาและปรับปรุงสายพันธุ์เมล็ดกัญชง ที่เหมาะสมกับการประโยชน์ระดับอุตสาหกรรม โดยใช้สายพันธุ์กัญชงของไทย และต่างประเทศเป็นเชื้อพันธุกรรมเริ่มต้นในการปรับปรุงพันธุ์ เพื่อให้ได้สายพันธุ์กันชงที่มีลักษณะที่ต้องการ สามารถนำไปขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชกับกรมวิชาการเกษตร
3) บริหารจัดการและบูรณาการองค์ความรู้จากงานวิจัย นวัตกรรม ด้านพืชกัญชงผ่านบริการวิชาการ และการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับโครงการเชิงยุทธศาสตร์ (หลักสูตร non-degree และ แหล่งเรียนรู้)
4) หารายได้จากการทดสอบสายพันธุ์กัญชง การวิเคราะห์สารสำคัญ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน การจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากการทดสอบ วิจัยและพัฒนาของศูนย์ฯ และ
5) เป็นศูนย์ร่วมเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัย การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านกัญชงอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร ภายในมหาวิทยาลัย ร่วมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ของภาครัฐและภาคเอกชนในระดับชาติและนานาชาติ

ผู้รับผิดชอบฐานเรียนรู้ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน สังกัด สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โทรศัพท์ : 053-873433, 053-873429
Facebook : ศูนย์ทดสอบ วิจัยและพัฒนากัญชง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ที่มา : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน สังกัด สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทรศัพท์ : 053-873433, 053-873429

 ศูนย์ทดสอบ วิจัยและพัฒนากัญชง มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2566

ไทย