12, 23, 35, 36, 64

เกี่ยวกับฐานเรียนรู้

ฐานเรียนรู้ผึ้งชันโรง จัดตั้งขึ้นมาในปี 2552 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับชันโรงในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายของชันโรง แนวทางการเพาะเลี้ยงเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การใช้ประโยชน์ทางด้านการผสมเกสร, การเก็บผลผลิตต่างๆที่ได้จากชันโรง เช่น น้ำผึ้ง, propolis, ชันผึ้ง และ อื่นๆ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ผู้เลี้ยง

ฐานเรียนรู้ผึ้งชันโรงจัดเป็นฐานเรียนรู้ที่ให้บริการวิชาการแก่สังคมในเรื่องระบบเกษตรมั่นคงปลอดภัย โดยส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะเลี้ยงผึ้งชันโรงเพื่อนำไปช่วยผสมเกสรในแปลงปลูกพืช เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงชันโรงในเชิงการค้าให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างรายได้ให้กับชุมชนในบริเวณใกล้เคียง จะได้ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ความพอเพียงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ยังผลให้ฐานเรียนรู้ผึ้งชันโรง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการยอมรับจากเกษตรกรและนักวิชาการให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการเพาะเลี้ยงชันโรงในเชิงการค้าในเขตภาคเหนือของประเทศไทย

ด้วยความไว้วางใจดังกล่าว ฐานเรียนรู้ผึ้งชันโรง จึงต้องดำเนินการให้บริการวิชาการโดยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เรื่องชันโรง ตลอดจนพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยง และถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ยิ่งไปกว่านั้นความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการยังนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการเรียนการสอนและการวิจัยได้อีกต่อไปด้วย

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์พัชร  เถียรวรกานต์

หัวหน้าฐานเรียนรู้ผึ้งชันโรง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล กนกหงษ์

คุณสมใจ ปงหาญ

ทีมงานฐานเรียนรู้ผึ้งชันโรง

เข้าสู่เว็บไซต์ฐานเรียนรู้ชันโรง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *