104, 105, 106, 107

ระบบสถานีอากาศและการควบคุมการให้น้ำ

          ระบบสถานีอากาศ ซึ่งเพิ่มฟังก์ชัยการจัดเก็บความชื้นในดิน การวัดระดับน้ำ และการวิเคราะห์รูปภาพข้าว เพื่อประโยชน์สําหรับการให้น้ำ ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรม การวิจัยแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สถานีอากาศ : ส่วนอุปกรณ์วัดความชื้นในดิน

อุปกรณ์การวัดความชื้นในดินเป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับ การปลูกข้าวในนา โดยเฉพาะนาที่ต้องการใช้น้ำปริมาณน้อย และในระยะข้าวออกดอกความชื้นในดินมีความสําคัญต่อการ เกิดเมล็ดของข้าวได้ โดยระบบได้นําเซ็นเซอร์มาประยุกต์ใช้ เป็นอุปกรณ์สําหรับจัดเก็บ ค่าความชื้นในดิน ความชื้นใน – อากาศ และระดับน้ำ

อุปกรณ์วัดความชื้นในดิน ทําการเพิ่มความยาวของ ขาที่วัดความชื้นในดินให้ยาวขึ้น เพื่อให้สามารถปักอยู่ในทุ่งนา ที่มีน้ําท่วมขังได้เป็นเวลานาน และไม่ก่อให้เกิดสนิม ซึ่งมีราคา ถูกและนําไปใช้งานได้จริง

อุปกรณ์สถานีอากาศราคาประหยัด

สถานีอากาศ จัดทําขึ้นเพื่อทราบให้ทราบ ทิศทางลม ความเร็วลมและปริมาณน้ำ ซึ่งเกิดจากน้ำฝนซึ่งตกตามธรรมชาติ โดยปริมาณน้ำฝนเป็นปัจจัยที่สําคัญสําหรับการเจริญเติบโตของข้าว และเป็นปัจจัยหนึ่งที่ระบบจะต้อง พิจารณาในกรณีที่ระบบจะต้องทําการควบคุมระดับน้ำ เพราะปริมาณน้ำฝนมีผลกระทบโดยตรงต่อความชื้นใน อากาศ และความชื้นในดิน

การประดิษฐ์อุปกรณ์จัดทําขึ้นจากอุปกรณ์เซ็นเซอร์ ซึ่งหาซื้อได้จากอินเตอร์เน็ต และบอร์ดขนาดเล็กจํานวนหนึ่งตัว จัดทําขึ้นโดยมุ่งเน้นให้ราคาประหยัดมาก ง่ายต่อการนําไปใช้สําหรับเกษตรกร

อุปกรณ์สถานีอากาศ: การถ่ายภาพ NDVI

การถ่ายภาพโดยอาศัยกล้องที่รับภาพโดยทําการกรองแสงสีน้ำเงิน ภาพที่ได้สามารถนําไปประมวลผลภาพ เพื่อสะท้อนถึง ค่าดัชนีพืชพรรณที่คํานวณได้จากรูปภาพ ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างยิ่งในการวิเคราะห์เพื่อติดตามและจําแนก สถานะของแปลงข้าว โดยค่าดัชนีพืชพรรณที่ใช้กับรูปภาพ สามารถคํานวณ โดยค่า NDVI ซึ่งสามารถคํานวณ ได้จาก NDVI = (NIR – R) / (NIR + R)

**NIR (Near-infrared) คือ ค่าในช่วงความยาวคลื่น

**R (Red) คือ ค่าในช่วงความยาวคลื่นสีแดง

อาจารย์ ดร. สมนึก สินธุปวน

Author : อาจารย์ ดร. สมนึก สินธุปวนและคณะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เบอร์โทรติดต่อ 0-5387-3811, 3890-8 ต่อ 24
แหล่งที่มา : https://bit.ly/2GKXFVa
VDO : https://youtu.be/WYBW7yfDR88  และ https://youtu.be/C0UvKOLXIT4