คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับฟังการบรรยายและเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อาจารย์มนฤทัย ไชยวิเศษ (อาจารย์ผู้สอนวิชา ศท 305 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้) นำนักศึกษา 97…

Read More »

خرید vpn خرید آی پی ثابت