คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับฟังการบรรยายและเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้


อาจารย์มนฤทัย ไชยวิเศษ (อาจารย์ผู้สอนวิชา ศท 305 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้) นำนักศึกษา 97 คน ฟังการบรรยายเรื่อง การจัดการข้อมูลท้องถิ่น โดย นางเยาวภา เขื่อนคำ และเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนและจะได้มอบหมายให้นักศึกษาได้ทำงานจัดเก็บข้อมูลท้องถิ่นร่วมกับบุคลากรฝ่ายจดหมายเหตุฯ ต่อไป โดยมีนางสาวเบญจรัตน์ ศุภอุดมฤกษ์ หัวหน้าฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ สำนักหอสมุด และบุคลากรฝ่ายจดหมายเหตุฯ ให้การต้อนรับ